Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HIWAY2 - Hai đường đi (version 2)

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274814/problem/P

Một mạng giao thông gồm N nút giao thông, và có M đường hai chiều nối một số cặp nút, thông tin về một đường gồm ba số nguyên dương u, v là tên hai nút đầu mút của đường, và l là độ dài đoạn đường đó. Biết rằng hai nút giao thông bất kì có không quá 1 đường hai chiều nhận chúng làm hai đầu mút
Cho hai nút giao thông s và f, hãy tìm hai đường đi nối giữa s với f sao cho hai trên hai đường không có cạnh nào được đi qua hai lần và tổng độ dài 2 đường đi là nhỏ nhất

 

Input

- Dòng đầu ghi N, M , S , F (N<= 50000 ,M ≤ 100000)
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một đường gồm ba số nguyên dương u, v, l (u,v<=N;l<=2 tỷ)

Output

  Gồm 1 dòng duy nhất là tổng độ dài nhỏ nhất tìm được hoặc ghi ra -1 nếu không có đường đi

Example

Input:
5 8
1 5
1 2 1
1 4 8
2 3 5
2 4 1
3 5 1
4 3 8
4 5 1
1 3 1
Output:
5

Được gửi lên bởi:Fernando Torres
Ngày:2009-10-08
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32 BASH BF C CSHARP CPP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D FORTRAN HASK ICON ICK JAVA JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON RUBY SCALA SCM qobi SCM guile ST TCL TEXT WHITESPACE

hide comments
2017-10-04 09:48:03
Code AC: http://123link.top/HIWAY2
2017-07-27 11:22:40
Code AC: http://shink.in/R5KOw
2016-12-01 12:57:51
bị nhầm S, F mất 3 đấm :|
2016-01-01 06:27:58 Magellan
nho la m,n,s,f cung 1 dong nha
2015-12-05 10:00:46 Nguyễn Hữu Phong
ai bị 30 thì xem nơi cái cách đọc dữ liệu :3 .
2014-12-05 09:42:08 m
AC .

Last edit: 2014-12-05 10:58:22
2012-09-23 21:00:01 Кто это
Vì họ bê HIWAY submit HIWAY2 mà ko đọc kỹ đề bài!
2012-05-10 11:18:38 the apple of my eyes
mình đã biết lí do vì sao rất nhiều bạn chỉ đc 20 30 rồi :D
2012-04-05 13:19:58 the apple of my eyes
sub mãi mà 30 riết ( nhiều người cũng bị 30 ) không biết bị gì nữa
2012-01-07 09:42:51 trandatbav
Nhìn thì ảo nhưng rất dễ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.