Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

GOLD - Đảo giấu vàng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/gold


1 nhà thám hiểm nọ vừa phát hiện ra một bản đồ kho báu . Trên bản đồ miêu tả 1 hòn đảo nằm ở nam Thái Bình Dương . Trên hòn đảo có N vị trí có kho báu là các mỏ vàng . Để được phép khai thác nhà thám hiểm quyết định dốc hết tiền của ra mua 1 mảnh đất và khai thác các mỏ vàng trên đó . Tuy nhiên Nhà thám hiểm cũng không giàu có gì lắm nên chỉ có thể mua được 1 miếng đất hình chữ nhật có kích thước tối đa là S * W và theo yêu cầu của Chúa Đảo thì miếng đất phải song song với 2 trục Ox và Oy để không làm mất mỹ quan của hòn đảo ( các mỏ vàng nằm trên đường biên của miếng đất cũng sẽ được quyền khai thác ) . Bạn hãy lập trình giúp Nhà thám hiểm tính xem ông ta có thể chiếm được nhiều nhất là bao nhiêu mỏ vàng .
Lưu ý : Bài này nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị ngộ nhận . Vì vậy nên phải đặc biệt chú ý. Là 1 bài khó vì thế nên sau một thời gian sẽ để cho các bạn có thể xem lời giải và download test .

Download test và solution tại đây.

Input

Dòng 1 : 2 số nguyên dương S W ( 1 ≤ S , W ≤ 10000 ). S là độ dài cạnh song song với trục Ox . W là độ dài cạnh song song với trục Oy .
Dòng 2 : số nguyên dương N ( 1 ≤ N ≤ 15000 ) .
N dòng tiếp theo , dòng thứ i mô tả vị trí của mỏ vàng thứ i là 2 số nguyên xi và yi . ( -30000 ≤ xi , yi ≤ 30000 ) .

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi ra số lượng nhiều nhất mỏ vàng mà Nhà thám hiểm có thể có được .

Example

Input:
1 2
12
0 0
1 1
2 2
3 3
4 5
5 5
4 2
1 4
0 5
5 0
2 3
3 2

Output:
4

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-19
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Polish Olympiad in Informatics

hide comments
2020-10-22 03:33:06
TLE: why why why ......
2012-09-19 09:57:50 ان منتدى
cho test ai cha ac
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.