Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FWATER - Tưới nước đồng cỏ

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274813/problem/Z

Nông dân John quyết định mang nước tới cho N (1 <= N <= 300) đồng cỏ của mình, để thuận tiện ta đánh số các đồng cỏ từ 1 đến N. Để tưới nước cho 1 đồng cỏ John có thể chọn 2 cách, 1 là đào ở đồng cỏ đó 1 cái giếng hoặc lắp ống nối dẫn nước từ những đồng cỏ trước đó đã có nước tới.

Để đào một cái giếng ở đồng cỏ i cần 1 số tiền là W_i (1 <= W_i <= 100,000). Lắp ống dẫn nước nối 2 đồng cỏ i và j cần 1 số tiền là P_ij (1 <= P_ij <= 100,000; P_ij = P_ji; P_ii=0).

Tính xem nông dân John phải chi ít nhất bao nhiêu tiền để tất cả các đồng cỏ đều có nước.

DỮ LIỆU

  • Dòng 1: Một số nguyên duy nhất: N
  • Các dòng 2..N + 1: Dòng i+1 chứa 1 số nguyên duy nhất: W_i
  • Các dòng N+2..2N+1: Dòng N+1+i chứa N số nguyên cách nhau bởi dấu cách; số thứ j là P_ij

KẾT QUẢ

  • Dòng 1: Một số nguyên duy nhất là chi phí tối thiểu để cung cấp nước cho tất cả các đồng cỏ.

VÍ DỤ

Dữ liệu
4
5
4
4
3
0 2 2 2
2 0 3 3
2 3 0 4
2 3 4 0


Kết quả
9

GIẢI THÍCH

Có 4 đồng cỏ. Mất 5 tiền để đào 1 cái giếng ở đồng cỏ 1, 4 tiền để đào ở đồng cỏ 2, 3 và 3 tiền để đào ở đồng cỏ 4. Các ống dẫn nước tốn 2, 3, và 4 tiền tùy thuộc vào nó nối đồng cỏ nào với nhau.

Nông dân John có thể đào 1 cái giếng ở đồng cỏ thứ 4 và lắp ống dẫn nối đồng cỏ 1 với tất cả 3 đồng cỏ còn lại, chi phí tổng cộng là 3 + 2 + 2 + 2 = 9.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-10-22
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO October 2008 - Qualifying Round

hide comments
2019-08-26 10:24:44
kruksal AC :v
2019-05-31 12:56:55
Bài này số cạnh nhiều nên prim là ok nhất nha :) AC 1 lần luôn
2019-05-21 05:05:57
4 đấm 50đ đụ má
2018-09-10 19:33:27
ai 80d kruskal thì nâng mảng lưu cạnh lên 10*300*300 nhé
2018-09-10 10:12:43
nhật hào sạch
2018-04-17 07:44:00
HÚ HÀ
2017-11-04 02:54:23
kham khảo thuật toán:
https://vietcodes.github.io/code/109/
2017-08-19 13:53:39 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/fwater-spoj-tuoi-nuoc-dong-co/
2017-07-17 05:48:52
DJS =>ez game
2017-07-07 05:42:45
lại là thuật toán con trâu điên ;))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.