Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FMATCH - Fast Maximum Matching

FJ có N (1 ≤ N ≤ 50,000) cô bò và M (1 ≤ M ≤ 50,000) chú bò. Cho danh sách P (1 ≤ P ≤ 150,000) khả năng ghép đôi giữa các cô bò và chú bò, hãy tính số cặp lớn nhất có thể ghép được. Tất nhiên, một cô bò có thể ghép với tối đa là một chú bò và ngược lại.

Input

Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên, N, M, và P. Mỗi dòng trong số P dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên A (1 ≤ A ≤ N) và B (1 ≤ B ≤ M), thể hiện việc cô bò A có thể ghép được với chú bò B.

Output

In ra một số nguyên thể hiện số cặp lớn nhất có thể đạt được.

Example

Input:
5 4 6
5 2
1 2
4 3
3 1
2 2
4 4


Output:
3

Cô bò 1 có thể được ghép với chú bò 2, cô bò 3 với chú bò 1, và cô bò 4 với chú bò 3.

Bài gốc: https://www.spoj.com/problems/MATCHING/.


Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-04-13
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Neal Wu - SPOJ

hide comments
2017-03-20 19:06:32
cạp ghép mà n m thế kia ai chơi nhỉ ??
2015-06-11 05:14:36 Nguyen Tri Nhan
Leave a Comment
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.