Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FIRE - Phòng cháy

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/fire


Để đối phó với tình hình biến động của giá xăng dầu, nước X quyết định xây dựng một kho dự trữ dầu với quy mô cực lớn. Kho chứa dầu sẽ bao gồm N bể chứa dầu hình trụ tròn mà ta sẽ biểu diễn trên bản đồ bằng N hình tròn, hình tròn thứ i có tọa độ là (Xi, Yi) và bán kính Ri, các hình tròn không có điểm chung trong với nhau (nhưng có thể tiếp xúc).

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, người ta cần xác định 2 bể chứa dầu gần nhau nhất để tăng cường cách ly khi xảy ra hỏa hoạn.

Biết rằng khoảng cách giữa 2 bể chứa dầu thứ i và thứ j chính bằng khoảng cách giữa 2 đường tròn tương ứng và bằng Dij – Ri – Rj, trong đó Dij là khoảng cách Euclide giữa 2 điểm (Xi, Yi) và (Xj, Yj).

Bạn hãy giúp những người quản lý tìm ra 2 bể chứa dầu này.

Input

Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương N là số bể chứa dầu.

Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo ghi 3 số nguyên Xi, Yi, Ri là tọa độ và bán kính bể chứa dầu thứ i.

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là khoảng cách của 2 bể chứa dầu bé nhất tìm được.

Example

Input:
3
0 0 1
4 0 2
5 5 3

Output:
0.0990

Giới hạn:
2 ≤ N ≤ 10000. 
|Xi|, |Yi| ≤ 106.
0 < Ri ≤ 106. 
Kết quả ghi chính xác đến 4 chữ số sau dấu phẩy.

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-10-18
Thời gian chạy:0.208s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Ioicamp - Marathon 06 - 07

hide comments
2016-03-01 17:11:42
Cảm thấy bối rồi !
2014-06-26 17:21:41 KNEO
có gì đó k ổn

Last edit: 2014-07-08 12:22:43
2012-05-21 02:22:20 Think like Nguyễn Mai Lan
Anh làm test có gì cứ liên hệ anh cho vài test :))
2012-04-25 07:07:14 Noyethug
anh phaleq tận tâm quá..:((:((

Last edit: 2012-04-30 05:02:54
2012-04-24 17:49:55 Nguyễn Mai Lan
Quyết giết hết các solution không chuẩn để làm trong sạch bộ máy VOJ :P
2012-04-24 17:39:51 Think like Nguyễn Mai Lan
Đã update test rồi mà vẫn bựa được :p Cả ngày hôm nay coi như công toi
2012-04-24 15:07:05 Noyethug
có cần làm như thế này k ạ..update test lại giảm times
cả ngày hôm nay coi như công toi
2012-04-24 09:53:33 VOJ Team
Đã update test case. Những thuật toán kiểu duyệt 100, 1000, 5000 điểm lân cận sau khi sort,.... sẽ WA hoặc TLE.
2011-11-06 07:15:22 Noyethug
mọi người cẩn thận.......ghi chính xác....theo ý bài toán là lấy 4 chữ số sau dấu phẩy chứ k đc làm tròn......phải ghi (kq-0.00005):0:4.........thảo nào mình sai hoài.......:|
2010-06-07 19:10:25 Trần Hải Ðãng
Thật là, ... những bài số thực như thế này nên cho tính gần đúng 1e-6 chứ không nên chấm so file, chấm so file bài như thế này củ chuối quá!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.