Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

EXPAR - EXPAR

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/expar


Cho biểu thức số học chỉ chứa hai biến x, y, các hằng số và các phép toán +,−,×. Hãy xác định tính chẵn – lẻ của kết quả biểu thức dựa trên tính chẵn – lẻ của hai biến x, y. 

Input

Dòng 1: xâu S có độ dài không quá 106 chỉ gồm các kí tự chữ số, chữ cái ′x′,  ′y′ và các dấu  phép toán +,−,∗. Xâu S đảm bảo là biểu thức toán học hợp lệ, các hằng số đều là số nguyên không âm và không có chữ số vô nghĩa.

Dòng 2,3: mỗi dòng ghi xâu ′Odd′ hay ′Even' chỉ tính lẻ hay chẵn của tương ứng biến x và y. 

Output

Ghi xâu ′Odd′ hay ′Even' là kết quả của bài toán. 

Example

Input:

x-y*2

Odd

Odd 

Output: Odd

Được gửi lên bởi:Thương
Ngày:2014-10-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C NCSHARP CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PS PROLOG PYPY3 R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:Kì thi chọn đội tuyển quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014-2015

hide comments
2017-09-09 15:44:00
=)) không cho Python là có chủ đích
2016-06-22 18:41:53
Mất đấm đầu vì nhầm Odd với Even @@
2014-11-24 05:31:02 Con Bò Huyền Thoại
Ký pháp Balan + biến đổi xâu s => AC

Last edit: 2014-11-24 05:53:02
2014-11-09 13:56:43 Virus
Input:

1542+y*2-x*1652+6
Odd
Even

Output:

Even
2014-11-07 17:53:22 Nắng
ansistring @@
2014-11-06 19:01:09 ??? Ares
stack cơ bản mà thay vì Ansistring để String làm WA mấy lần :v

Last edit: 2014-11-24 05:59:23
2014-11-03 08:14:23 CHT PT
Bạn có test hiểm nào không chỉ dùm với
2014-11-03 07:47:24 Nguyễn Tiến Ðạt
mình nghĩ chắc là ko.như vậy thì biểu diễn là x-y
2014-11-03 02:21:02 CHT PT
Cho hỏi như test này thì có hợp lệ không : x+-y
2014-11-02 15:11:05 Toàn
Anh Việt cố lên!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.