ETF - Euler Totient Function

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/etf


Trong số học, hàm Ơ-le của một số nguyên dương n được định nghĩa là số lượng các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng n và nguyên tố cùng nhau với n.

Cho số nguyên dương n (1 <= n <= 10^6). Tính giá trị của hàm Ơ-le .

Input

Dòng đầu chứa số nguyên T là số test (T <= 20000)

T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên n.

Output

T dòng, mỗi dòng ghi kết quả của test tương ứng.

Example

Input:
5
1
2
3
4
5

Output:
1
1
2
2
4


Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-03-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-08-03 17:57:07
Tham khảo : http://cowboycoder.tech/spoj/spoj-etf
2017-07-28 18:13:43
Quỳnh
2016-09-15 03:51:41
mảng hằng =))
2016-08-27 08:19:51 Sue
vẫn dùng sàng nguyên tố nhé, nhưng không chạy sàng đến 1e6 mà chỉ chạy đến 1e3 thôi =))
mất vài đấm TLE vì nộp code phi hàm Euler nguyên thủy =)) phải cải tiến 1 tí mới AC :v
2016-05-15 15:05:23
Chỉ vì Longlong, quái thật...
2015-08-27 14:00:42
https://traitaodo.wordpress.com/2015/08/27/euler-totient-function-etf/
2015-08-10 16:10:27 [Nghien] Le Long
ra google search đúng tên đề bài Euler Totient Function là có solution nhé

Last edit: 2015-08-10 16:10:59
2015-07-15 17:18:41
=)) Dễ, dễ TLE thì có!
2015-07-11 19:23:19 Hacking to the Gate
phi(n) = n(1 - 1/p_1)(1 - 1/p_2)...(1 - 1/p_k) (p[1..k] là tập các thừa số nguyên tố phân biệt của n)
2015-01-12 07:38:37 Phạm Vãn Sơn
Hehe sàng nguyên tố cũng vẫn Limited Time thôi :D ... Có cách khác chỉ 15 line code là AC luôn ^.^
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.