Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DPER - Permutation counting

Một hoán vị của N số nguyên dương đầu tiên là dãy số P1,P2,...,Pn thoả mãn 0<Pi<N+1 và Pi<>Pj (với mọi i<>j). MH muốn đếm số hoán vị của N số nguyên dương đầu tiên thoả mãn Pi<>i với mọi i=1..N. Với trình độ toán cao siêu MH đã  tìm được cách tính ngắn gọn. Nhưng MH không phải là dân chuyên Tin nên bạn không thể tính được với N rất lớn. Bạn hãy giúp MH và chứng tỏ mình nhé.

Input

Gồm một số nguyên dương N duy nhất

Output

Gồm một số nguyên dương duy nhất là đáp số của bài toán sau khi mod 76213

Example

Input:
3
Output:
2

Constraint

0<n<5001


Được gửi lên bởi:Nhung anh sao dem
Ngày:2013-09-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:IOICAMP

hide comments
2019-02-05 04:22:45
Code AC:
https://ideone.com/xG2e35
2017-01-21 09:20:59
giới hạn của n bé quá

Last edit: 2017-08-13 09:14:11
2015-04-06 06:15:56 [$Zeus$]
bài này dễ thôi dồi mà sao ít người làm được thế nhỉ
2014-06-26 16:31:36 Thanga2pbc
cộng số lớn=mang :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.