DIVREL - Divisibility Relation

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/divrel


Quan hệ chia hết

Cho n số nguyên dương. Hãy chọn ra nhiều số nhất sao cho không có hai số a, b nào được chọn mà a chia hết cho b.

Dữ liệu

  • Dòng 1: n (1 ≤ n ≤ 200).
  • Dòng 2: n số nguyên dương a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109).

Kết quả

  • Dòng 1: k, số số nhiều nhất có thể chọn.
  • Dòng 2: k số được chọn.

Ví dụ

Dữ liệu
8
1 2 3 5 6 8 7 9

Kết quả
5
5 6 8 7 9

Dữ liệu
4
2 3 2 3

Kết quả
2
2 3


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-10-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Vietnamese IOI Selection Test 2007

hide comments
2018-10-08 03:23:09
hay cmn
2017-12-27 05:26:13
bai hay qua <3

Last edit: 2017-12-27 05:26:29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.