Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DIAMOND - Quân Joker Rô

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274811/problem/Z

Bờm có một bộ bài Tây, nhưng trong đó thiếu mất một quân Joker Rô. Bờm có một mảnh giấy hình chữ nhật mà từ đó có thể cắt ra một mảnh để làm thành quân Joker bị thiếu.

Mỗi ô trong mảnh giấy được sơn bởi một trong 26 màu, quân Joker phải có dạng một hình thoi bao gồm các ô cùng màu (không nhất thiết phải là màu đỏ; một quân Joker màu đen hay xanh sẽ không bị lầm lẫn vào đâu được!)

Trong bài toán này, một hình thoi có tâm tại (r0, c0) (r - chỉ số dòng, c - chỉ số cột) và bán kính R là tập hợp các ô (ri, ci) thỏa mãn |ri - r0| + |ci - c0| ≤ R. Vì quân Joker đem lại nhiều lợi thế khi chơi bài nên Bờm muốn cắt ra hình thoi gồm nhiều ô cùng màu nhất từ tờ giấy. Hãy viết chương trình giúp Bờm thực hiện điều này.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa hai số m và n (1 ≤ m, n ≤ 500) - kích thước của tờ giấy hình chữ nhật, cách nhau bởi khoảng trắng.

Mỗi trong số m dòng tiếp theo chứa n ký tự Latin in hoa, mỗi ký tự tương ứng với một màu, mô tả tờ giấy hình chữ nhật.

Kết quả

Gồm một dòng duy nhất in ra ba số r0, c0, R là tọa độ và bán kính của hình thoi tìm được. Nếu có nhiều hình thoi cùng thỏa mãn yêu cầu, hãy chọn hình thoi có chỉ số hàng nhỏ nhất. Nếu vẫn còn nhiều kết quả, trong số các kết quả có thể, hãy chọn hình thoi có chỉ số cột nhỏ nhất. Các giá trị r0, c0, R phải thỏa mãn bất đẳng thức:

1 + R ≤ r0 ≤ m - R, 1 + R ≤ c0 ≤ n - R

để đảm bảo hình thoi nằm hoàn toàn trong tờ giấy.

Ví dụ

Dữ liệu
4 5
АВААА
ААААА
ААААА
ААААА


Kết quả
2 3 1

Nguồn: II Кубок математико-механического факультета СПбГУ по программированию для школьников


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-07-23
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-01-20 12:58:04
ai 91,67 cho mình xin kinh nghiệm lên 100 với @@
2016-01-08 11:36:45 Ðặng Phương Tân
Đặt nhầm min thành max cũng được 54.17đ @@
2014-04-26 17:14:57 John and the cows


Last edit: 2014-05-31 05:30:41
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.