Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DHCAT - Đồng hồ cát

Cải tiến từ 1 bài thi UVA.

 Đồng hồ cát có dạng 2 tam giác đều chung đỉnh, gồm 2n-1 dòng. Lần lượt mỗi dòng có n số, n-1 số,....,1,2...,n số (n<21). Mỗi ô ở dòng trên chỉ có thể di xuống ô phải dưới ( R ) hoặc ô trái dưới ( L ).

YÊU cầu :

Tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất. Đường đi được mô tả là ô xuất phát ở hàng 1 ( các ô được đánh số từ 0 tới n-1 ) và chuỗi LR mô tả đường đi.

Cho số S<=5000, đếm số đường đi có trọng số S và mô tả đường đi có thứ tự từ điển nhỏ nhất ứng với S.

Input

Dòng đầu tiên là 2 số n và S.    

2n-1 dòng tiếp theo số a mô tả đồng hồ cát. ( a<=5000)

Output

Gồm 4 dòng : 

Trọng số nhỏ nhất từ hàng 1  tới hàng cuối .

Mô tả đường đi ứng với trọng số nhỏ nhất ( nếu có nhiều đường đi, in ra đường đi có thứ tự từ điển nhỏ nhất )

Số đường đi có trọng số là S. Nếu không có đường thì in ra -1.

Đường đi ứng với trọng số S thỏa mãn.

Example

Input:
3 17
1 2 3
4 5
6
5 4
3 2 1
Output:
16
0 RRRR
2
0 RRRL

Được gửi lên bởi:‮ ‮
Ngày:2011-06-24
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2016-08-05 20:31:03 noname00.pas
Chủ Thớt cho hỏi chút: Cái đường đi có trọng số bằng S đó có phải ghi ra đường đi có thứ tự từ điển nhỏ nhất không hay là đường đi bất kỳ. Đề cần nói rõ hơn chỗ này (Giống như đường đi có trọng số nhỏ nhất đó)

Last edit: 2016-08-05 20:31:31
2016-08-05 07:50:33 noname00.pas


Last edit: 2016-08-05 07:56:12
2016-02-01 09:17:04
THAM KHAO http://codevnspoj.blogspot.com/
2014-08-12 08:45:40 Thanga2pbc
giống y hệt QBMAX :)
2014-08-11 09:32:06 Nắng
1 đấm AC nhưng công nhận bài này cài phê thật @@ QHĐ mà 150 dòng nên time khủng nhất :))

Last edit: 2014-08-11 09:33:50
2014-08-04 18:21:19 No One
Số 0 ở đầu mỗi dòng miêu tả đg đi là gì thế ạ @@
2011-06-28 13:37:52 ‮ ‮
Bài này em để đánh lừa thôi. Lớn hơn 0 cả.
Nhưng dương hay âm vẫn có cách để AC.
Đề nghị trung thực hơn khi submit bài. Những bài nào ghi test hay chép code sẽ bị xóa hết. Vì có 5 người quan sát bài này. :D :D :D.
Ai đã bị xóa 1 lần mà nộp lại mình sẽ ghi rõ tên ra. Mình sẽ gửi thư qua VNOI cho các bạn.

Last edit: 2011-06-29 02:12:00
2011-06-26 18:05:50 dhkhtn
de bai co so duong am ko. Co thi lam 1 cach; ko co thi co cach khac don gian hon.
2011-06-26 13:13:18 ‮ ‮
Đó là vấn đề tinh tế để AC.
2011-06-26 03:34:59 trandatbav
Nếu có làm như thế thì số liệu trên đề cũng không ảnh hưởng gì mà, cái quan trọng là làm sao cho nó tinh tế thôi :P
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.