Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COLOROOK - Những quân xe đủ màu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/colorook


Đề bài

Cho một bàn cờ và các quân xe nhiều màu khác nhau. Hãy đếm số cách sắp xếp tất cả các quân xe lên bàn cờ sao cho không có hai con xe khác màu nào được tấn công lẫn nhau.

Dữ liệu

  • Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", các test cách nhau bởi một dòng trắng. Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.
  • Hai dòng tiếp theo là M, N, kích thước của bàn cờ
  • Tiếp theo là dòng "<<".
  • Các dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số lượng quân xe của một màu.
  • Kết thúc bằng dòng ">>'.

Kết quả

  • Với mỗi test, trả về phần dư của kết quả cho 1 000 000 009.

Giới hạn

  • 1 <= M, N <= 30
  • Có từ 1 đến 10 màu phân biệt.
  • Tổng số quân xe không quá M*N.

Ví dụ

Dữ liệu
[CASE]
2
3
<<
1
1
>>

[CASE]
5
2
<<
3
>>

[CASE]
5
2
<<
1
1
1
>>

[CASE]
8
8
<<
1
1
1
1
1
1
1
1
>>


[CASE]
4
2
<<
3
1
>>

[END]
Kết quả
12
120
0
625702391
8

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-06-18
Thời gian chạy:0.109s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:SRM 473, Div 1 - Level 3
Người dịch: Ngô Minh Đức

hide comments
2016-11-03 15:20:18
Code pascal:
http://shink.in/0Ylsa
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.