Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COLOREC - VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu

Trên mặt phẳng tọa độ Đề các vuông góc Oxy cho n điểm phân biệt Ai(xi, yi) i = 1, 2, 3, …, n.   Mỗi điểm Ai được tô bởi màu Ci thuộc {1, 2, 3, 4}. Ta gọi hình chữ nhật bốn màu là hình chữ nhật thỏa mãn hai điều kiện sau:

  • Bốn đỉnh của hình chử nhật là bốn điểm trong n điểm đã cho và được tô bởi bốn màu khác nhau.
  • Các cạnh của hình chử nhật song song với một trong hai trục tọa độ.

Yêu cầu: Cho biết tọa độ và màu của n điểm, hãy đếm số lượng hình chữ nhật bốn màu.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (4 <= n <= 10^5) là số lượng điểm trên mặt phẳng.
  • Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa ba số nguyên xi, yi, ci (|xi|, |yi| <= 200)  là thông tin về tọa độ và màu của điểm thứ i (i = 1, 2, 3, .., n).
  • Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra trên một dòng số lượng hình chữ nhật đếm được.

Ví dụ:

Dữ liệu

Kết quả

7
0 0 1
0 1 4
2 1 2
2 -1 3
0 -1 1
-1 -1 4
-1 1 1
2

 

 

 

 

 

 

Ràng buộc: 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có 4 <= n <= 100


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2011-01-12
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VOI 2011

hide comments
2017-09-18 11:50:24


THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/1181/colorec-spoj/2017-07-22 11:05:55
xem lời giải ở đây: https://vietcodes.github.io/code/20

Last edit: 2017-08-06 10:49:37
2017-01-18 08:32:12
code full.link: https://www.google.com.vn/search?q=c%C3%B3+l%E1%BB%93n+%C3%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq-c7JlsvRAhUBv7wKHdwxCQcQ_AUICCgB&biw=1366&bih=703#imgrc=BpyWwOX29MKAaM%3A
2017-01-14 13:03:31
Code pascal đã full: http://shink.in/HUhwo
2016-11-19 15:11:04 Sơn Tùng M-TP
Dùng Hash đi mọi người.
2016-11-03 15:19:19
Code pascal:
http://shink.in/jnAF3
2016-01-30 08:52:48
tham khảo : http://codevnspoj.blogspot.com/
2015-10-23 02:50:18
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/10/23/voi-2011-hinh-chu-nhat-bon-mau-colorec/
2015-10-07 15:10:20 The Legendary Tiger (NDHD)
https://copcode.wordpress.com/2015/08/11/colorec-spoj-voi-2011-day-1-hinh-chu-nhat-bon-mau/
2014-11-11 07:59:34 Dương Bảo
AC vật vã, time chặt quá T.T
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.