Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CMP - So sánh

Nhập vào hai số a và b, in ra -1 nếu a < b, 0 nếu a = b và 1 nếu a > b. (|a|,|b|<=10^9)

Code càng ngắn càng tốt. Điểm nhận được bằng độ dài mã nguồn của bạn.

Ví dụ

Dữ liệu
5 -30 

Kết quả
1

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-06-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VFUN10

hide comments
2021-02-17 04:26:21
78 điểm pascal.
2020-05-30 04:37:23
171
2019-10-07 07:36:17
...

Last edit: 2019-10-07 07:36:47
2019-10-07 07:36:17
dăm ba cái bài toán so sánh bằng luồng cực đại trên mạng
code HLD 300 dòng
với trie, order set và IT 2 chiều
bài này dễ ez game ez life
1 đấm không AC :v
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2019-10-07 07:36:16
.

Last edit: 2019-10-07 07:37:13
2018-11-14 13:12:47
bài này:
chặt nhị phân + quy hoạch động + đệ quy quay lui + ... = AC
mất mấy chục lần ms AC đc
:))
2018-10-03 05:07:07

2018-08-16 16:38:10
cmn python code kieu j
2018-05-17 11:06:21
mấy bạn bình tĩnh nhá. càng ít điểm thì trình càng cao.
2018-04-20 10:25:23
46 ngàn điểm :v :v :v :v :v:v:v:v:V:V:V:V:V:V:V:V:V:V:V:V:V:v:v:v:v
:v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.