CLEAR - Clear Numbers

Số rõ ràng

Bờm mới tìm được một tài liệu định nghĩa số rõ ràng như sau: Với số nguyên dương n, ta tạo số mới bằng cách lấy tổng bình phương các chữ số của nó, với số mới này ta lại lặp lại công việc trên. Nếu trong quá trình đó, ta nhận được số mới là 1, thì số n ban đầu được gọi là số rõ ràng. Ví dụ, với n = 19, ta có:

19 → 82 (= 12 +92) → 68 → 100 → 1

Như vậy, 19 là số rõ ràng.

Không phải mọi số đều rõ ràng. Ví dụ, với n = 12, ta có:

12 → 5 → 25 → 29 → 85 → 89 → 145 → 42 → 20 → 4 → 16 → 37 → 58 → 89 → 145

Bờm rất thích thú với định nghĩa số rõ ràng này và thách đố phú ông: Cho một số nguyên dương n, tìm số S(n) là số rõ ràng liền sau số n, tức là S(n) là số rõ ràng nhỏ nhất lớn hơn n. Tuy nhiên, câu hỏi đó quá dễ với phú ông và phú ông đã đố lại Bờm: Cho hai số nguyên dương n và m (1 ≤ n,m ≤ 1015), hãy tìm số Sm(n)=S(S(…S(n) )) là số rõ ràng liền sau thứ m của n.

Bạn hãy giúp Bờm giải câu đố này nhé!

Dữ liệu

  • Dòng đầu là số t (0 < t ≤ 20) là số bộ dữ liệu.
  • t dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số nguyên n và m.

Kết quả

Gồm t dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng với dữ liệu vào.

Ví dụ

Dữ liệu
2
18 1
1 145674807	

Kết quả
19
1000000000

Lưu ý

Có 50% số test với 1≤n,m≤107.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-07-16
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon 2009
Round 2
Problem Setter: Đỗ Đức Đông

hide comments
2014-10-18 15:46:47 TDuc
bài này trg tài liệu chuyên tin quyển 1 ý. Có cả giải
2014-09-27 07:19:54 hận ðời không ðối thủ
ac
2014-08-15 10:53:32 No One


Last edit: 2014-08-15 10:53:58
2014-08-15 10:22:24 Tây Cuồng
Không đến nỗi quá khó như ta tưởng tượng :v
2013-08-22 16:34:45 CHAY QUA NHANH
sixth
2013-07-16 16:16:09 [KC]★★★★ - darkmagician
????? thứ 5 :))
2013-07-05 10:42:07 Con nít :xx
t là người thứ 4 =='
2013-05-12 15:07:09 moe-chan
t là người thứ 3 :v
2013-05-12 14:14:06 Ho Hoang Hiep-A2k41pbc
t là ng thứ 2
haha =))))
2013-01-01 16:16:20 a;slkfjasl;fkj
mình là người comment đầu tiên, ha ha
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.