Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CHNTOWER - Tháp Hà Nội

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274485/problem/V

Bài toán Tháp Hà Nội trở thành nổi tiếng vào năm 1883, sau bài báo của Luca là một nhà toán học người Pháp. Tháp là mỗi cọc đĩa đường kính giảm dần từ dưới lên trên . Bài toán đặt ra là cần chuyển chồng đĩa sang một cọc khác sử dụng một cọc trung gian sao cho trong quá trình chuyển đĩa không có đĩa nào có đường kính lớn hơn bị đặt lên trên đĩa có đường kính nhỏ hơn.

Yều cầu: Giải 3 toán tháp Hà Nội tổng quát. Cho M cọc và  tháp N đĩa ( 3 < M <= 64 , 1 <= N <= 64) , hãy xác định số lần chuyển đĩa tối thiểu cần thực hiện để chuyển chồng đĩa từ cọc xuất phát sang cọc đích sử dụng M-2 cọc còn lại như cọc trung gian.

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa 2 số nguyên N,M ghi cách nhau theo thứ tự là số đĩa và số cọc trong bài toán tháp Hà Nội

Output

Mỗi dòng ghi số lần chuyển tối thiểu cần thực hiện

Example

Input:
5 3
Output:
31

Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2010-12-16
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:CHN

hide comments
2016-11-03 15:10:01
Code pascal:
http://shink.in/ehC54
2016-07-22 09:24:24
Nhớ để kết quả int64 nhé
2015-11-03 23:16:29
Tham khảo : http://www.oni.vn/uR57W

Blog Thuật toán SPOJ (vnspoj) hy vọng giúp mọi người với solution và code hơn 300 bài tại : http://www.oni.vn/uR57W
2013-11-01 11:42:17 __FA?
MÌNH KHÔNG HIỂU TEXT GỒM NHIỀU DONG LÀ GÌ VẬY NHỈ.
2013-10-27 15:51:12 a;slkfjasl;fkj
làm bài này để ta cùng về tuổi thơ :3
2012-12-12 14:19:55 ****** *** *****
Có chuyện để readln thì acc còn read thì WA sao ?? Không lẽ hên xui vậy ??
2011-06-09 16:30:12 define_art_love
co test M = 3 khong nhi :(
2011-01-04 16:57:42 Trần Gia Quân
Tại sao mình để SeekEOF thì bị WA còn EOF thì lại ko sao nhỉ?
2010-12-29 05:08:26 Lê Ðỗ Tân
Em để readln mà vẫn AC :-p
2010-12-28 18:39:52 Nguyễn Ðức Anh
Đề này để readln thì acc , read thì WA . :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.