Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CATALAN - Dãy số Catalan

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/catalan


Cho số nguyên dương N, dãy Catalan cấp n là dãy C(1), C(2) … C(2n+1) gồm các số nguyên không âm thoả mãn : C(1) = C(2n+1) = 0 với i bất kì 1 ≤ i ≤ 2n thì C(i), C(i+1) hơn kém nhau 1 đơn vị.

Với mỗi n ta sắp xếp các dãy Catalan theo thứ tự từ điển, đánh số từ 1 trở đi . Yêu cầu :

1.Cho một dãy Catalan, hãy tìm thứ tự của dãy.

2.Cho số nguyên dương k hãy tìm dãy có thứ tự k

Input

- Dòng đầu ghi n. (n <= 15)

- Dòng hai ghi một dãy Catalan cấp n

- Dòng 3 ghi một số nguyên dương k (k có thể rất lớn nhưng đảm bảo luôn có nghiệm)

Output

- Dòng 1 ghi số thứ tự dãy ở dòng 2 INPUT

- Dòng 2 ghi dãy ứng với số thứ tự

Example

Input:
4
0 1 2 3 2 1 2 1 0
12

Output: 12 0 1 2 3 2 1 2 1 0


Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-09-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2021-05-27 17:59:58
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/CATALAN
2019-04-23 12:03:07
cc
2019-04-23 12:02:47
ILOVEYOU

Last edit: 2019-04-23 12:02:59
2017-06-17 11:56:35
Đấm phát ac
2016-10-23 12:47:25 xin đừng quên tôi
Xem Thuật Toán SPOJ (yeulaptrinh) tại: http://yeulaptrinh.pw/233/catalan-spoj/
2016-06-10 04:05:11 xin đừng quên tôi
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/233/catalan-spoj/
2015-11-03 23:15:05
Tham khảo : http://www.oni.vn/uR57W

Blog Thuật toán SPOJ (vnspoj) hy vọng giúp mọi người với solution và code hơn 300 bài tại : http://www.oni.vn/uR57W
2015-05-10 01:50:45 Stupid Dog
không cần cài số lớn.
chú ý : k 'có thể' rất lớn
2013-07-07 08:14:23 Bitagi97
hay thật , nhìn hời lèo nhèo đó
2013-06-05 04:34:48 a;slkfjasl;fkj
chỉ thích làm yêu cầu 1 thôi, yêu cầu 2 nhìn chuối quá :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.