Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CARDS - Tráo bài

Cho bộ bài gồm n lá bài được xếp thành dãy thứ tự từ 1 tới n, đầu tiên người ta ghi vao mỗi lá bài một số nguyên là số thứ tự ban đầu của lá bài đó. Xét phép tráo S(i,m,j) : Lấy ra khỏi bộ bài m lá liên tiếp bắt đầu từ lá bài thứ i, sau đó chèn m lá bài này vào trước lá bài thứ j trong số n-m lá bài còn lại 1<=i,j<=n-m+1. Quy ước nếu j = n-m+1 thì m lá bài lấy ra sẽ được đưa vào cuối dãy

Ví dụ với n = 9

Bộ bài ban đầu : (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Thực hiện S(1,5,2) : (1,2,3,4,5,6,7,8,9) -> (6,1,2,3,4,5,7,8,9)

Thực hiện tiếp S(5,4,6) : (6,1,2,3,4,5,7,8,9) -> (6,1,2,3,9,4,5,7,8)

Thực hiện tiếp S(8,2,1) : (6,1,2,3,9,4,5,7,8) -> (7,8,6,1,2,3,9,4,5)

Yêu cầu : Hãy cho biết số ghi trên các lá bài sau khi thực hiện x phép tráo bài cho trước

Input

 - Dòng 1 : Chứa 2 số nguyên n và x (n,x <= 10^5)

 - x dòng tiếp theo là bộ ba số nguyên i,m,j là một phép tráo S(i,m,j)

Output

   Gồm 1 dòng duy nhất chứa n số nguyên. số thứ i là số ghi trên lá bài thứ i.

Example

Input:
9 3
1 5 2
5 4 6
8 2 1

Output:
7 8 6 1 2 3 9 4 5

Được gửi lên bởi:Fernando Torres
Ngày:2010-03-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Mr. Lê Minh Hoàng

hide comments
2021-05-27 18:00:24
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/CARDS
2016-12-01 03:53:33 minhsn
nản vkl
2016-11-03 14:53:20
Code pascal:
http://shink.in/E8eGj
2010-05-17 02:56:58 viet
j<=n-m+1 ma lai con co j=m-n
2010-04-12 21:45:49 dhkhtn
Quy ước nếu j = n-m+1 thì m lá bài lấy ra sẽ được đưa vào cuối dãy chứ; nếu ko sao chèn vào trước phần tử cuối cùng được.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.