Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11TOUCH - Bảng ô vuông

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274805/problem/Z

Cho bảng N x N (N ≤ 14). Mỗi ô là 1 số 0 hoặc 1. Một phép Touch(i, j) cho phép đổi ngược giá trị của ô (i, j) - hàng i, cột j - và các ô kề cạnh (nếu có) từ 0 thành 1 và từ 1 thành 0. Trạng thái đích là trạng thái mà cả bảng đều là 0 hoặc đều là 1.

Yêu cầu: Tìm số bước ít nhất để đến được trạng thái đích. Nếu ko có cách nào in ra -1.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số N (1 ≤ N ≤ 14).
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N kí tự '0' hoặc '1' mô tả trạng thái của bảng. 

Dữ liệu ra:

  • 1 số duy nhất là số bước ít nhất để đến được trạng thái đích. Nếu ko có cách nào in ra -1.

Lưu ý:

Có 40% số test có N ≤ 4

Ví dụ:

Input:
3
110
001
100

Output:
4

Giải thích: 4 phép touch cần dùng ở vị trí (1,1), (1,2), (1,3), (2,1).

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2012-08-25
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:virtuspro94 - Sưu tầm

hide comments
2017-05-21 13:33:40
mấy thanh niên chép code kinh vl
2016-11-03 14:46:34
Code pascal:
http://shink.in/gVFSO
2015-09-16 17:19:58
khó thật
2014-08-23 14:37:37 Nắng
trâu thôi

Last edit: 2014-08-23 14:37:55
2013-12-13 13:46:28 Xiao Lang
1 đập AC
2012-09-04 17:37:42 Thỏ con làm bánh


Last edit: 2012-09-04 17:37:59
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.