Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11SEQ2 - Thứ tự dãy con

 

Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử đôi một khác nhau. Từ dãy A chọn ra K phần tử và giữ nguyên thứ tự như trong A tạo thành một dãy con.Sắp xếp tất cả các dãy con K phần tử theo thứ tự từ điển. Yêu cầu:

  1. Hãy tìm dãy con có thứ tự từ điển thứ M
  2. Cho dãy con K phần tử của dãy A. Hãy cho biết thứ tự từ điển của dãy con đó.

Input

  • Dòng đầu gồm 2 số nguyên N và K. (1 <= K <= N <= 60).
  • Dòng thứ 2 ghi N số nguyên a[1], a[2],…, a[n] (-10^6 <= a[i] <= 10^6).
  • Dòng thứ 3 ghi số nguyên M (theo yêu cầu 1). (1 <= M <= 2^63)
  • Dòng thứ 4 ghi K số nguyên là 1 dãy con của dãy A (theo yêu cầu 2).

Output

  • Dòng 1: trả lời yêu cầu 1, ghi ra dãy con K phần tử tìm được, giữa 2 số có 1 khoảng trắng.

  • Dòng 2: trả lời yêu cầu 2, thứ tự từ điển của dãy con đó.

Lưu ý: 50% số test có N<=20 và K<=9

Ví dụ:

Input:

6 4

7 9 5 3 2 4

8

7 9 3 4

 

Output:

 

7 9 3 4

8

 

Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử đôi một khác nhau. Từ dãy A chọn ra K phần tử và giữ nguyên thứ tự như trong A tạo thành một dãy con.Sắp xếp tất cả các dãy con K phần tử theo thứ tự từ điển. Yêu cầu:

            1) Hãy tìm dãy con có thứ tự từ điển thứ M

            2) Cho dãy con K phần tử của dãy A. Hãy cho biết thứ tự từ điển của dãy con đó.

Input: C11A.INP

            _ Dòng đầu gồm 2 số nguyên N và K. (1 <= K <= N <= 60)

            _ Dòng thứ 2 ghi N số nguyên a[1], a[2],…, a[n] (-10^6 <= a[i] <= 10^6)

            _ Dòng thứ 3 ghi số nguyên M (theo yêu cầu 1).

            _ Dòng thứ 4 ghi K số nguyên là 1 dãy con của dãy A (theo yêu cầu 2).

Output: C11A.OUT

            _Dòng 1: trả lời yêu cầu 1, ghi ra dãy con K phần tử tìm được, giữa 2 số có 1 khoảng trắng.

            _Dòng 2: trả lời yêu cầu 2, thứ tự từ điển của dãy con đó.


Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2011-11-17
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Khải Hạnh

hide comments
2016-11-02 16:37:35
Code pascal:
http://shink.in/aUd2G
2015-11-03 23:12:10
Tham khảo : http://www.oni.vn/uR57W

Blog Thuật toán SPOJ (vnspoj.blogspot.com) giúp các bạn với solution và code hơn 300 bài tại : http://www.oni.vn/uR57W
2015-10-27 19:53:53
Blog Thuật toán SPOJ hy vọng giúp được cho mọi người : http://www.oni.vn/uR57W
2014-08-25 15:43:51 Hướng Thái Dương
cái này có cần số lớn k nhỉ :3
2014-08-03 12:15:01 Nắng
vãi qword mới 100, int64 chỉ có 60. nản @@@@
2014-07-24 11:12:33 Thcs Ðặng Chánh Kỷ


Last edit: 2014-07-24 11:12:53
2014-07-23 18:35:10 Kraken
Công thức tính số tổ hợp lớn nhất có thể khi biết k và n là gì nhỉ?
2012-04-02 10:17:34 Erik
Bai nay quen quen
2011-11-21 11:21:43 Tâm Chớp Nhoáng
kết cái giới hạn :X
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.