Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11PNUM - Số nguyên tố!

Cho 2 số nguyên N và K (1 <= N <= 264 - 1, 3 <= K <= 10). Tìm số nguyên lớn nhất không vượt quá N và là tích của K số nguyên tố liên tiếp.

Input

  • Dòng đầu là số nguyên T tương ứng với số bộ test (1 <= T <= 15)
  • T dòng tiếp theo mỗi dòng là 1 cặp số (N, K) cách nhau 1 dấu cách

Output

  • Gồm T dòng là kết quả của T bộ test tương ứng, nếu không tìm được số thỏa mãn in ra -1

Example

Input:
2
100 4
110 3

Output: -1
105

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2012-11-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2018-12-31 23:12:02
... 16.67 chuyển unsigned long long nha
frostpixel aka.How 2 AC
2018-06-12 06:07:58
Mất 1 đấm do code màu mè :v
2018-06-08 10:11:06
Code AC 1 đấm c++
https://ideone.com/gBHnw2
2018-03-26 09:32:34
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/1672/c11pnum-spoj/
2016-08-23 09:41:57
kiểu dữ liệu unsigned long long làm mình nộp cả chục lần =_=!
2016-08-17 19:22:38 Nguyễn Hữu Phong
~!

Last edit: 2016-08-19 11:18:54
2016-01-05 07:16:18


Last edit: 2016-05-24 13:57:41
2015-12-25 19:29:43 Sơn Tùng M-TP
Nếu N/P<a[i] thì P*a[i]>N, là không được :))
Nếu cứ nhân vào như vậy, N=10^19, để P>N thì sẽ tràn số nên cần chút xử lí này cho những ai 16,67 :D
2015-11-15 03:38:47
tham khảo nè: http://www.oni.vn/KHcJU
2015-05-28 21:28:57
Thằng qword -_-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.