Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

C11HUM - Số khiêm tốn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/c11hum


 Với một tập K số nguyên tố cho trước S = {p1, p2, …,pk), xét tập tất cả các số sao cho các thừa số nguyên tố của nó là tập con của S. Ví dụ, tập này có thể chứa: p1, p1*p2, p1*p1, p1*p2*p3 (và nhiều số khác). Tập này được gọi là tập “Số khiêm tốn” của tập S. Chú ý: Số 1 rõ ràng không phải là một số khiêm tốn.

Nhiệm vụ của bạn là tìm số khiêm tốn thứ N với một tập S cho trước. Kết quả không vượt quá số nguyên 32 bit có dấu.

Input

Dòng 1: gồm 2 số nguyên: K và N, 1 <= K <= 100 và 1 <= N <= 100000.

Dòng 2: K số nguyên dương miêu tả tập S. ( tất cả đều nhỏ hơn 1000 )

Output

Một số duy nhất là số khiêm tốn thứ N.

Example

Input:

4 19

2 3 5 7

Output:

27


Được gửi lên bởi:Duy Khanh Nguyen
Ngày:2011-12-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2018-07-21 10:23:56
kham khảo thuật toán:
https://vietcodes.github.io/code/148/
2017-10-20 09:27:47
nhật hào sạch

Last edit: 2018-01-01 13:31:12
2017-10-20 09:09:56
hào dơ
2016-11-02 16:22:15
Code Pascal:
http://shink.in/lYUOJ
2015-05-22 17:16:34 Sue
@thcs...: 32 bit=8 byte longit rồi còn gì :v
2014-10-01 12:39:49 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Em dọc sai cmn đề các bác ạ, em đọc K thành N nên để sai mảng, nên wa sau đó phải đổi về longint nó mới ac được, đề là 32 bit mà longint vẫn ac được, giải thích cho em phát.
2014-05-14 18:45:38 Chuyên Vãn Chuyên Tự Nhiên
KO hieu dau bai?!?
2014-05-14 17:56:34 Nắng
O(NlogN*k) TLE :(((
2013-09-07 14:29:01 Irina Shayk


Last edit: 2013-09-07 14:29:18
2012-11-26 11:55:26 nguyễnminhtri
ai co test kg? cho minh xin di
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.