Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BRACKET - Dãy ngoặc

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/bracket


Người ta định nghĩa đệ qui dãy ngoặc và cấp của dãy như sau:

+) Xâu rỗng được gọi là dãy ngoặc cấp 0.

+) Nếu S là xâu ngoặc cấp k thì (S) là xâu ngoặc cấp k+1.

+) Nếu A, B là các dãy ngoặc thì S = AB là một dãy ngoặc với cấp bằng số lớn hơn trong cấp của A và B.

Định nghĩa này chỉ áp dụng cho những xâu sinh ra theo qui tắc đệ qui trên.

Cho 2 số nguyên dương N và k, gọi S là tập các dãy ngoặc cấp k độ dài N.

1. Cho biết S có bao nhiêu phần tử.

2. Cho một dãy ngoặc thuộc, hãy cho biết thứ tự từ điển của dãy này trong tập S.

Input

- Dòng đầu ghi 2 số N, k (N chẵn, N <= 60, k <= n/2 ).

- Dòng hai ghi 1 xâu ngoặc cấp k độ dài N.

Output

Gồm hai dòng, mỗi dòng trả lời 1 yêu cầu theo thứ tự trên.

Example

Input:
6 2
(())()

Output:
3
2

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-09-10
Thời gian chạy:0.206s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2016-09-27 03:21:45
Code:
http://shink.in/uLsjl
2016-07-15 11:29:34 xin đừng quên tôi
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/289/bracket-spoj/
2014-02-03 03:52:23 a;slkfjasl;fkj
bài ni làm rất dễ bị nhầm lẫn và mệt :((
2012-05-25 02:52:15 Nguyễn Tiến Dũng
Giải thích dùm mình chỗ đề chút bạn ơi!
1. Số phần tử của S có phải là số dãy ngoặc có nghĩa trong xâu ngoặc cấp k độ dài là N?
2. Dãy ngoặc thuộc là gì và thứ tự từ điển hay là thứ tự ưu tiên tính toán?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.