BOXES - Boxes

{assign var="code" value="BOXES"} {if $par==""} {assign var=par value=$locale} {/if}

{if $par=="vn"} {literal}

Có n cái hộp xếp theo vòng tròn đánh số 1..n (1 ≤ n ≤ 1000) theo chiều kim đồng hồ. Mỗi hộp chứa một số quả bóng, tổng số quả bóng không quá n.

Cần dịch chuyển các quả bóng sao cho mỗi hộp không chứa quá 1 quả. Mỗi bước, ta có thể di chuyển một quả bóng từ một hộp sang một trong hai hộp bên cạnh.

Tính số bước di chuyển ít nhất.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa t là số bộ test (t ≤ 20). Mỗi bộ test có dạng:

  • Dòng đầu tiên: n - số hộp.

     

  • Dòng thứ hai: n số nguyên không âm là số quả bóng trong các hộp

Kết quả

Với mỗi bộ test in ra số bước ít nhất cần thiết.

Ví dụ

Dữ liệu
1
12
0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 1

Kết quả
19

{/literal}{elseif ($par=="en" || $par=="")}{literal}

There are n boxes on the circle. The boxes are numbered from 1 to n (1<=n<=1000) in clock wise order. There are balls in the boxes, and the number of all the balls in the boxes is not greater than n.

The balls should be displaced in such a way that in each box there remains no more than one ball. In one move we can shift a ball from one box to one of it's neighboring boxes.

Write a program that: reads from the standard input the number of boxes n and the arrangement of balls in the boxes, computes the minimal number of moves necessary to displace the balls in such a way that in each box there remains no more than one ball, writes the result in the standard output.

Input

The first line of the input file contains an integer t representing the number of test cases (t<=20). Then t test cases follows. Each test case has the following form:

  • The first line contains one positive integer n - the number of boxes
  • The second line contains n nonnegative integer separated by single spaces. The i-th number is the number of balls in the i-th box.

Output

For each test case, output one nonnegative integer - the number of moves necessary to displace the balls in such a way that in each box there remains no more than one ball.

Example

Input:
1
12
0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 1

Output:
19

{/literal} {/if}


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2005-05-31
Thời gian chạy:7.273s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:III Polish Olympiad in Informatics, stage 3

hide comments
2018-10-24 03:22:51


Last edit: 2018-10-24 03:23:08
2016-09-27 03:21:13
Code:
http://shink.in/4D9l6
2014-10-27 12:26:18 Nguyễn A
có ai có test và code bài này không cho mình xem với, cảm ơn nhiều
2014-08-30 17:52:59 Kraken
time limit @@!
2014-08-30 17:35:42 Nắng
O(n^3) đủ AC :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.