BLOPER - Operators

Given a set of N integer A = {1, 2, 3, …, N} and a integer S, your task is find a way to insert an operator ‘+’ or ‘-‘ to every neighbor pair of A, that the result of the expression after insert equal to S.

Input

A single line, N and S (1 ≤ N ≤ 500, |S| ≤ 125250)

Output

If there are way(s) to insert, outputs any of them, otherwise outputs “Impossible” (without quotes).

Example

Input:
9 5

Output:
1-2+3-4+5-6+7-8+9
Input:
5 6

Output:
Impossible

Được gửi lên bởi:Kata
Ngày:2014-03-28
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2018-10-05 16:02:36


Last edit: 2018-10-13 16:59:19
2017-12-09 04:40:11
QHĐ khảo sát 1 đấm WA
2017-08-25 04:49:14
cái bài bị sao v mn ???
2016-11-25 05:55:07 Nguyễn Hữu Phong
Chú ý tính chất của dãy số là sẽ tìm ra cách tham :P
2016-06-10 04:58:39
QHD O(n) chuan
2014-09-29 06:57:20 NhiVD
Đáp án mở? Test đề cho em ra 1+2-3+4+5+6+7-8-9 mà tại sao kết quả sai?
2014-04-13 12:56:30 WAF|Tommy
thay fill thành memset nhanh lên hẳn 0.1s :v. nhưng mà tại sao O(n) lại chậm hơn O(n^2) nhỉ?
2014-04-12 19:26:41 zai zai
O(n) :)

Last edit: 2014-04-12 19:55:17
2014-04-12 17:33:08 Nắng
tham lam O(n^2) >> AC

Last edit: 2014-04-12 18:13:52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.