Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCDIV - Chia nhóm

Một hôm trời nắng nóng bức, Chí Phèo nhà ta lại đến nhà Bá kiến đòi tiền mua rượu. Oái oăm thay, tên Bá Kiến keo kiệt hôm nay lại dở chứng bắt Chí phải thực hiện yêu cầu của mình rồi mới cho tiền. Chí tức tối lắm nhưng vì quá ghiền rượu nên hắn đành phải chấp nhận điều kiện mà cụ thể là giải 1 bài toán.

Bài toán có nội dung như sau :
Cho n phần tử khác nhau, hỏi có bao nhiêu cách chia n phần tử đó thành k nhóm mà mỗi nhóm có ít nhất 1 phần tử (các hoán vị của các nhóm được xem là 1 cách).

Vì thất học nên Chí nghĩ mãi không ra, các bạn giúp Chí 1 tay nhé, không thì hắn ta chết vì thèm rượu mất ^^

Dữ liệu vào :
Dòng đầu tiên chứa số T là số test.
T dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 2 số N và K, với 1<=K<=N<=25
Dữ liệu ra :
T dòng, mỗi dòng là số cách với test tương ứng.

Input:
1
4 2

Output:
7

Giải thích : 7 cách chia đó là (ABC)(D) , (ABD)(C) , (ADC)(B) , (DBC)(A) , (AB)(CD) , (AC)(BD) , (BC)(AD)


Được gửi lên bởi:Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK
Ngày:2008-07-16
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Trên trời rớt xuống :))

hide comments
2013-05-12 15:01:37 Bitagi97
QHD thui
2013-01-07 02:57:47 Trộm code


Last edit: 2013-01-07 03:04:16
2010-08-29 02:33:56 ngừng code
mang hang >>>> :D
gt co the vuot qua longint
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.