Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ASSIGN1 - Phân công hoàn thành sớm nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/assign1


Có n người, n việc (1 < n ≤ 200). Người thứ i thực hiện công viêc j mất C[i,j] đơn vị thời gian. Giả sử tất cả bắt đầu vào thời điểm 0, hãy tìm cách bố trí mỗi công việc cho mỗi người sao cho thời điểm hoàn thành công việc là sớm nhất có thể.

Input

- Dòng đầu: N
- Tiếp theo là ma trận C[i,j]. (thuộc kiểu Integer)

Output

- Ghi thời điểm sớm nhất hoàn thành.

Example

Input:
4
10 10 10 2
10 10 3 10
4 10 10 10
10 5 10 10
Output:
5

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-10-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2021-05-27 17:59:32
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/ASSIGN1
2019-09-17 15:04:52
bai nay cap ghep co ban
ez game ez life
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2019-06-15 16:48:20
Mỗi người chỉ được làm 1 công việc nha mọi người
2018-11-08 16:19:02
Chưa học cặp ghép nên AC bằng Luồng (Edmon_Karp Algorithm) __^-^__
2018-10-03 15:58:20
AC sau 1 năm xD
frostpixel aka.How 2 AC
2017-08-20 21:31:54 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/assign1-spoj-phan-cong-hoan-thanh-som-nhat/
2017-03-09 18:56:20
mn nhớ ghi kết quả nha đừng như tớ :)

2017-03-09 18:56:16
mn nhớ ghi kết quả nha đừng như tớ :)

2016-11-16 09:28:59 Ðoàn Vãn Thanh An


Last edit: 2016-11-16 09:29:05
2016-09-24 15:52:00
Code:
http://shink.in/YbzdM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.