Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ASSIGN1 - Phân công hoàn thành sớm nhất

Có n người, n việc (1 < n ≤ 200). Người thứ i thực hiện công viêc j mất C[i,j] đơn vị thời gian. Giả sử tất cả bắt đầu vào thời điểm 0, hãy tìm cách bố trí mỗi công việc cho mỗi người sao cho thời điểm hoàn thành công việc là sớm nhất có thể.

Input

- Dòng đầu: N
- Tiếp theo là ma trận C[i,j]. (thuộc kiểu Integer)

Output

- Ghi thời điểm sớm nhất hoàn thành.

Example

Input:
4
10 10 10 2
10 10 3 10
4 10 10 10
10 5 10 10
Output:
5

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-10-11
Thời gian chạy:0.185s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-08-20 21:31:54 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/assign1-spoj-phan-cong-hoan-thanh-som-nhat/
2017-03-09 18:56:20
mn nhớ ghi kết quả nha đừng như tớ :)

2017-03-09 18:56:16
mn nhớ ghi kết quả nha đừng như tớ :)

2016-11-16 09:28:59 Ðoàn Vãn Thanh An


Last edit: 2016-11-16 09:29:05
2016-09-24 15:52:00
Code:
http://shink.in/YbzdM
2015-11-30 09:11:36 xin đừng quên tôi
chặt rồi ghép
2015-03-16 16:52:22 [CHV] Bác Thợ Sãn
bài này e làm cách miền núi...
chặt nhị phân
quay lui
2014-08-26 14:02:51 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
cặp ghép và chặt
2014-08-25 11:26:15 LOVE VNOI
Chặt nhị phân+cặp ghép :D :D
2013-08-21 16:13:20 Hoang_kkk
Cặp ghép phải không m.n?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.