ARITHSEQ - Arithmetic sequence

Cho cấp số cộng a, a + d, a + 2*d, ..., a + n*d.

Yêu cầu

Hãy đếm xem chữ số x xuất hiện bao nhiêu lần ở dãy số này.

Dữ liệu

- Gồm một dòng duy nhất chứa bốn số a, d, n, x.

Kết quả

- Gồm một số duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ

Dữ liệu:
10 5 2 0

Kết quả:
2

Giới hạn

- 1 ≤ a, n ≤ 109.
- 1 ≤ d ≤ 20,000.


Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-07-16
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Mr Tuan Khuc Anh - NTU (Singapore)

hide comments
2016-09-24 15:49:07
Code:
http://shink.in/HOcqx
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.