Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ADS - Quảng cáo

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ads


Nhân dịp Tết sắp đến công ty Jelly-for-Kids quyết định tăng cường việc quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Vì thế giám đốc marketing, ông Fruit-Jelly muốn gửi đi số lượng nhân viên tối đa có thể, làm nhiệm vụ tiếp thị tại đại lý trong thành phố

Trong thành phố có m con đường, n đại lý bán kẹo (đánh số từ 1 đến n). Mỗi con đường chỉ nối trực tiếp giữa 2 đại lý, và được ký hiệu bằng chỉ số của 2 đại lý mà nó nối. Đồng thời, giữa 2 đại lý bất kỳ có không quá 1 con đường nối chúng

Ông Fruit-Jelly nghĩ rằng, ông ta sẽ quản lý nhân viên dễ hơn nếu xếp mỗi người tiếp thị trên những hành trình có tính chất thứ tự. Tức là những đại lý bán kẹo trên hành trình đó thỏa các điều kiện sau

Có đường nối trực tiếp giữa 2 đại lý liên tiếp nhau trên hành trình

Từ một đại lý bất kỳ trong hành trình có thể đi qua tất cả các đoạn đường trong hành trình đó rồi trở về nơi xuất phát mà không đi qua đoạn đường nào quá một lần

Hành trình phân công cho mỗi nhân viên phải có ít nhất một đoạn đường chưa có nhân viên nào khác đi tiếp thị.

Mỗi nhân viên chỉ di chuyển trên hành trình mà anh ta được phân công. Hãy tính số lượng nhân viên tối đa mà ông Fruit-Jelly có thể xếp việc, và hành trình cụ thể mà mỗi người được xếp.

Input

Dòng đầu là 2 số tự nhiên N và M (N<=2000) (M<=5000)

Trong M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 2 số nguyên mô tả một đoạn đường, mỗi đoạn đường được mô tả bởi chỉ số của 2 đại lý mà nó nối.

Output

Dòng đầu tiên ghi Q là số lượng nhân viên tối đa tìm được

Example

Input:
5 6
1 2
2 4
4 5
3 5
1 3
2 3


Output:
2


Mọi thắc mắc về test xin liên hệ mr_invincible

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2008-12-07
Thời gian chạy:0.107s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Hứa Lê Thanh Vy

hide comments
2022-02-10 08:49:45
NGHIA LE 1 DAM AC
2021-05-27 17:59:16
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/ADS
2021-03-04 16:54:36
tập chu trình cơ sở :)
2021-02-28 17:19:44
bckl
2020-10-04 10:30:53
đhs bài ga' vc
2019-11-29 08:37:01
1 phat AC
2019-09-23 14:53:44
LelouVincx
2019-07-16 09:57:37
Tìm số tplt rồi dùng công thức M - N + TPLT la kq của bài toán
2019-04-26 11:06:54
tran duc manh chao fan ham mo
2019:newbie
2020:lgm +gold ioi

Last edit: 2019-04-26 11:07:33
2019-04-26 11:05:59
HOANG NGHIA HIEP DZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.