Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

A2DIGIT - Tổng chữ số

Xét số nguyên dương x. Gọi S(x) là hàm tính tổng các chữ số của x (trong dạng biểu diễn cơ số 10). Ví dụ, S(21) = 2+1 = 3.

Cho số nguyên dương n. Ta có thể biểu diễn n dưới dạng tổng của k số nguyên a1, a2, . . ., ak.

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương nm (n, m ≤ 1012). Hãy xác định k nhỏ nhất, sao cho với nó tồn tại các số a1, a2, . . ., ak thỏa mãn:

  • a1+a2+ ...+ak= N
  • S(a1)+ S(a2)+...+S(ak)= M

Dữ liệu: 2 dòng chứa hai số nguyên nm.

Kết quả: kết quả đưa ra trên một dòng dưới dạng số nguyên. Nếu không tồn tại cách phân tích thì đưa ra số -1.

VD:

Input

100

1

Output

1


Được gửi lên bởi:bnta2
Ngày:2010-11-14
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC GAWK MAWK BC C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JAVA JS-MONKEY KTLN NIM NODEJS OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG PY_NBC R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:Add by Jamespotter

hide comments
2014-07-25 18:27:35 Kakabalo
bây giờ mới chú ý cái time @@

Last edit: 2014-07-25 18:28:14
2014-07-13 17:46:06 ∞Skyscraper∞
2011-06-08:28:19
:D
:D
2013-08-06 11:52:12 a;slkfjasl;fkj
a[i] có thể âm ko nhỉ? lúc đó s(a[i]) vẫn như trên chứ :D
2012-03-22 13:36:22 Ðỗ Việt Anh
- Bài này test yếu quá bài mình code bị thuật toán mà vẫn AC :d
2011-10-18 14:50:17 trandatbav
Sau một hồi thâm thúy mình phát hiện ra 80 % test < 2 * 10^9 =))
2011-06-08 06:28:19 Noyethug
xet 1 vai truong hop dac biet cung dc 50 diem................:D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.