Trường Nguyễn

@newbie_game

Viet Nam, Đắk Nông

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11KM
FLOYD
MDIGITS2
PBCDIV
PNUMBER
QBMAX
QBSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM POST
LIS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.