Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Kén rể Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
43 179 171 0 7 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-11-27 11:25:04 Rain 100 9.85 212k

PAS-FPC

2 2011-11-27 15:02:11 Alex 100 0.23 2.6M

C++

4.3.2

3 2011-11-27 15:50:03 Thanh Nguyen 100 7.97 29M

PAS-FPC

4 2011-11-27 16:36:18 akatsuki 100 6.50 364k

PAS-FPC

5 2011-11-27 17:38:19 Gà thả vườn 100 10.37 2.8M

C++

4.3.2

6 2011-11-27 18:22:26 kunn 100 10.92 2.6M

CPP

7 2011-11-27 18:23:14 kunn 100 5.78 2.6M

C++

4.3.2

8 2011-11-28 03:05:22 Think like Nguyễn Mai Lan 100 11.24 2.6M

CPP

9 2011-11-28 03:37:59 . 100 7.93 220k

PAS-FPC

10 2011-11-28 07:59:26 Khang Kháu Khỉnh 100 7.15 212k

PAS-FPC

11 2011-11-28 13:03:08 xx4m 100 11.06 360k

PAS-FPC

12 2011-11-28 16:00:36 Hacker7 100 0.12 216k

PAS-FPC

13 2011-11-28 18:23:42 Tô Ngọc Linh 100 11.48 2.6M

C++

4.3.2

14 2011-11-29 18:54:44 Nguyên 100 4.72 2.8M

C++

4.3.2

15 2011-11-30 13:11:56 TuT ^^ 100 0.50 364k

PAS-FPC

16 2011-11-30 18:03:46 LoneWolf 100 0.95 364k

PAS-FPC

17 2011-12-02 14:19:24 Dark_Rose 100 0.15 360k

PAS-FPC

18 2011-12-14 06:16:01 DuyBao 100 4.13 212k

PAS-FPC

19 2011-12-30 02:40:47 Gà công nghiệp 100 10.29 2.6M

C++

4.3.2

20 2012-01-01 15:41:06 Igneel Dragon 100 6.13 360k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.