Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VMSQUARE - Bé và hình vuông

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/vmsquare


Bé mới bắt đầu học môn hình học tại trường mẫu giáo. Bé được học rất nhiều điều thú vị như hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, cách lấy điểm đối xứng qua 1 điểm.

Trước khi được nghỉ hè, cô giáo giao cho bé một bài toán và sau hè bé phải nộp lại kết quả cho cô giáo.

“Cho một hình vuông, 4 đỉnh theo thứ tự là A, B, C, D có tọa độ nguyên. Chọn một điểm X1 nằm ngoài hình vuông đó, và điểm X2 đối xứng với X1 qua A, X3 đối xững X2 qua B, X4 đối xứng X3 qua C, X5 đối xứng X4 qua D.

Nhiệm vụ của bé là đếm số cách chọn điểm X1 có tọa độ nguyên thỏa mãn:

  • Qua các bước lấy đối xứng trên ta có X1 trùng với X5
  • Tứ giác X1X2X3X4 (theo đúng thứ tự X1, X2, X3, X4) là tứ giác lồi

Nhưng mà bé đã đi du lịch khắp đất nước Việt Nam xinh đẹp cùng bố mẹ trong mùa hè, do đó bé quên bẵng mất bài tập hè cô giáo giao cho. Đến khi nhớ đến thì đã quá muộn để hoàn thành (do bé không biết code). Các bạn hãy giúp đỡ bé để bé có được phiếu bé ngoan nhé.

Input

Gồm 8 số nguyên lần lượt lượt là tọa độ các điểm A, B, C, D

Output

Một số nguyên duy nhất là số cách chọn điểm X1

Giới hạn

Subtask 1 (30%): Giá trị tuyệt đối tọa độ các đỉnh ≤ 1000

Subtask 2 (30%): Giá trị tuyệt đối tọa độ các đỉnh ≤ 100,000

Subtask 3 (40%): Giá trị tuyệt đối tọa độ các đỉnh ≤ 1000,000,000

Example

Input:

0 0 0 2 2 2 2 0

Output:

1

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2015-08-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C C++ 4.3.2 CPP CPP14 JAVA PAS-GPC PAS-FPC
Nguồn bài:VM15 - Yên Thanh

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.