Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

P144PROB - ROUND 4B - Khôi phục dãy số

Cho dãy A gồm n (n >=3) số a1, a2, ..., a_n, tiến hành lấy tất cả 2 bộ số a_i, a_j (1 <= i < j <= n) trong dãy cộng với nhau để tạo ra dãy B gồm n*(n-1)/2 số.

Ví dụ, dãy A gồm 2, 5, 8, 6 thì tạo được dãy B như sau: 7, 8, 10, 11, 13, 14.

Yêu cầu: Cho dãy B, hãy tìm dãy A.

Input

Dòng đầu tiên là T (T <= 20), số bộ test.

Mỗi test gồm:

Dòng 1 là số lượng phần tử của dãy A (n <= 10);

Dòng thứ 2 gồm n*(n-1)/2 số mô tả dãy B, các số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^6.

Output

Với mỗi test, in ra trên một dòng, nếu tồn tại dãy số A mà các phần tử của dãy nằm trong đoạn [-10^9, 10^9] thì in ra số 1, sau đó là dãy số A theo thứ tự tăng dần.

Nếu không tồn tại đáp án, in ra -1.

Example

Input:
2
4
7 8 10 11 13 14
3
1 1 1 Output: 1 2 5 6 8
-1

Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2014-02-26
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA

hide comments
2017-09-14 12:44:32
88 la bi j vay nhi

2014-09-05 07:44:27 an IM3 Ex-Member of Bit
Nếu có nhiều đáp án thì in ra a[1] bé nhất.

Last edit: 2014-09-05 07:44:39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.