Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TTPTB1 - Phương trình bậc nhất

Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn ax + b=0.

Dữ liệu vào:

Gồm 2 số nguyên a, b ghi trên một dòng, cách nhau bới một hoặc nhiều dấu cách.

Dữ liệu ra:

Nếu phương trình vô nghiệm, nghi ra VONGHIEM, nếu phương trình có hữu hạn nghiệm, ghi ra các nghiệm của phương trình dạng số thập phân với quy cách làm tròn đến hàng phần trăm, nếu phương trình có vô số nghiệm, ghi ra R.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
0 0

Dữ liệu ra:
R
Dữ liệu vào:
1 2

Dữ liệu ra:
-2.00
Dữ liệu vào:
0 2

Dữ liệu ra:
VONGHIEM

Giới hạn: trong tất cả các test : |a|, |b| ≤ 109


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-04-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành CSL

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.