Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TTDATE - Ngày tháng

Cho hai số nguyên n, y. Hãy cho biết ngày thứ n (ngày mùng 1 tháng 1 tính là ngày thứ 1) của năm y là ngày nào, tháng nào?

Dữ liệu vào:

Gồm 2 số nguyên n, y ghi trên một dòng, cách nhau bởi một hoặc nhiều dấu cách.

Dữ liệu ra:

Ghi trên một dòng hai số nguyên d, m theo thứ tự là ngày, tháng của năm y.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 2016
Dữ liệu ra:
5 1
Dữ liệu vào:
34 2012
Dữ liệu ra:
3 2

Giới hạn: trong tất cả các test:  1 ≤ n ≤ 365, 1900 ≤ y ≤ 2050


Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-04-07
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành CSL

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.