Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CNTODDSQ - Đếm số chính phương lẻ

            Cho hai số nguyên dương LR. Hãy đếm số số chính phương lẻ nằm giữa LR. Tức là đếm các số nguyên dương n thỏa đồng thời ba điều kiện:

  • n là số lẻ
  • n là số chính phương
  • L ≤ n ≤ R

Dữ liệu vào:

Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương L, R được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương c là số số chính phương lẻ nằm giữa LR.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 5

Dữ liệu ra:
1

Giới hạn:

  • 40% số test tương ứng với 40% số điểm của bài toán có 1 ≤ L ≤ R ≤ 1000
  • 30% số test tương ứng với 30% số điểm của bài toán có 1 ≤ L ≤ R ≤ 106
  • 20% số test tương ứng với 20% số điểm của bài toán có 1 ≤ L ≤ R ≤ 109
  • 10% số test tương ứng với 10% số điểm của bài toán có 1 ≤ L ≤ R ≤ 1018

Được gửi lên bởi:noname00.pas
Ngày:2017-12-27
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 JAVA PAS-FPC PYTHON PYTHON3
Nguồn bài:Bài tập thực hành CSL

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.