Danh sách các bài challenge problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2931    Rước đuốc Olympic TORCH 168 94.32
4665    Nuga làm ruộng FARMING 16 98.54
6708    Ai cộng nhanh nhất POST3 2247 61.11
6746    So sánh CMP 2120 56.85
6748    Tổng XOR SUMXOR 1054 59.74
6749    Chương trình kỳ lạ STRANGE 862 22.68
6750    Đếm số thành viên VOJUSER 297 44.88
6751    Tính biểu thức FASTEXPR 251 41.76
6806    Tô màu BPAINT 44 96.17
6821    Xây tháp Hà Nội VM10HNTW 21 90.00
6886    Bắt chuột CMOUSE 18 89.80
6973    Sắp xếp đội hình STRATEGY 28 97.71
8102    Christmas Tree XMAS 877 67.30
9299    Mã khóa bí mật 2 MAKHOA2 23 93.18
11590    Đường đi dài nhất VMLP 109 96.18
11685    Bảng số VMSQ 46 95.37
20776    Phát Quà VMPHQUA 6 93.75
20777    Sudoku VMSUDOKU 60 92.70
20781    Crossword VMCROSS 3 80.00
24745    Cắt đồ thị VMCUT 15 97.14
24882    Xác định hình VMSHAPE 9 100.00
24948    Phân nhóm đồ thị VMGROUP2 13 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.