Danh sách các bài challenge problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2931    Rước đuốc Olympic TORCH 179 94.36
4665    Nuga làm ruộng FARMING 16 97.83
6708    Ai cộng nhanh nhất POST3 2307 61.14
6746    So sánh CMP 2178 57.05
6747    Bạn cấp bao nhiêu VOJLEV 454 66.99
6748    Tổng XOR SUMXOR 1081 59.99
6749    Chương trình kỳ lạ STRANGE 868 22.67
6750    Đếm số thành viên VOJUSER 299 44.92
6751    Tính biểu thức FASTEXPR 252 41.37
6806    Tô màu BPAINT 44 96.17
6821    Xây tháp Hà Nội VM10HNTW 21 90.00
6886    Bắt chuột CMOUSE 18 89.80
6973    Sắp xếp đội hình STRATEGY 29 96.99
9299    Mã khóa bí mật 2 MAKHOA2 23 93.18
15269    Nối điểm VMFLOW 20 93.48
20776    Phát Quà VMPHQUA 6 93.75
20777    Sudoku VMSUDOKU 71 92.06
20781    Crossword VMCROSS 3 80.00
24745    Cắt đồ thị VMCUT 16 97.78
24882    Xác định hình VMSHAPE 10 97.56
24948    Phân nhóm đồ thị VMGROUP2 13 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.