Đặng Quang Trung

@ze0mung

Viet Nam, Hà Nội

Institution: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH

Saltless

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANT CTNEWS LATGACH MMASS NKSGAME QBMARKET TOINCSEQ
AUCTION DANCING LEM2 MMAXPER NKSTEP QBMAX TOTALODD
BARIC DIGIT0 LEM3 MNE07 NKTABLE QBMSEQ TPMOVE
BASEH DIGITS88 LINEGAME MPRIME NKTEST QBMST TREENUM
BFCHAL DSUMMITS LIQ MPRIME1 NKTICK QBPAL TTRAVEL
BIC DTDOI LIS MRECAMAN NKTRIO QBRECT TTRIP
BIGNUM DTTUI1 LITES MSE06H NOIXICH QBROBOT TWO
BINARY2 DTTUI2 LKNIGHT MSTICK NOTE QBSCHOOL V11WATER
BINLADEN ELEVATOR LNACS MSTRING NSP QBSELECT V8SCORE
BONES EQ LOTT MULONE NTHUGE QBSEQ VBF1
BONUS EQSTR LQDDIV MYSTERY NTSEQ QBSQUARE VBF2
BWPOINTS ETF LQDFROG NBFA NUMCON QBSTR VBGRASS
C11BEAU FINDNUM LQDGONME NK2MFS PAGODA QBTICKET VCOLDWAT
C11PF FIRS LSTTCD2 NKABD PBCDIV QMAX VCOWFLIX
C11STR2 FLOYD LTPMSEQ NKBAS PBCFIBO QMAX2 VDANGER
C11TOUCH GPT LUCKYNUM NKBUS PBCPOINT QTSEQ VECTOR
CAR HAF1 M00PAIR NKBUSD PBCSEQ QUAD VMLP
CBUYING HAM12 MACHINE NKCABLE PBCWRI RIDDLE VMSORT
CHATCHIT HAOI5000 MAJSTOR NKDIVSEQ PIZZALOC ROBOCON VMSWAP
CHEAT HAOI6000 MAUGIAO NKEDIT PNUMBER ROBOT2 VMTEST
CHESSCBG HEAP1 MAXARR1 NKGUARD POST ROCKS VMUNCH
CINEMA HELPPM MAXNUM NKH POST3 ROPER VNCUT
CLOCK HINHTHOI MBLAST NKINV POTATO ROTATION VPARTSUM
CMP INSUL MBUS NKJUMP POWER SBOOST VRATF
COIN34 INTEGER7 MCIRGAME NKLETTER PTRANG SEC VSTEPS
COMMAND KAGAIN MCLEAN NKLINEUP PWRFAIL SHHV VUKVN
COND KDEL MDIGITS2 NKMAXSEQ PYRAMID2 SNSEQ VWORDPOW
COUNTCBG KMIN MDOLLS NKNL QBAGENTS SPSEQ WAVE
COUNTPL KNIGHTS1 MEO NKNUMFRE QBBISHOP STOCK WORDCNT
CREC01 KPLANK MINK NKPALIN QBDIVSEQ STRANGE XAYNHA
CRUELL KSEQ1 MINMOVE NKPATH QBGAME SUBSTR XMAS
CRUELL2 KSPREE MJOURNEY NKREZ QBHEAP SUMXOR XOR
CTNBULLS LANDK MLASERP NKSEQ QBHV THEME

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11GAME1 GONDOR PAGAIN PCIRCLE QBPOINT
CATALAN GSS PBCGANGS POST2 TRAFFICN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.