Le Vu Ngan Truc

@yumile2104

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Le Hong Phong High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COUNTPL INSUL MINROAD NKPOS QBGAME SUBSTR
ADS COWGIRL IOIBIN MIXUP2 NKRACING QBHEAP SUMXOR
AMSSEQ CPPSET ITREE MMAXPER NKREZ QBHV TCDFZ
ASSIGN1 CPRIME KAGAIN MPILOT NKSEQ QBMAX THEME
AUCTION CRATE KBUILD MPRIME NKSGAME QBMSEQ TJALG
BAOVE CREC01 KDIFF MRECAMAN NKSP QBMST TOURS13
BASEH CRITICAL KGSS MSE07B NKSTEP QBPAL TRAFFICN
BCDIV CROSS12 KINV MSTICK NKTABLE QBPOINT TRAVEL12
BEADSNB CTNBULLS KMIN MTREE NKTICK QBRECT TREAT
BESTSPOT CTREE KPLANK MTWALK NKTREE QBROBOT TTRIP
BFCHAL CUTSEG KQUERY MULONE NOIXICH QBSCHOOL TWO
BIGNUM CWAY LABUDOVI MYSTERY NOTE QBSEGPAR TWOSUM
BINARY DAMAGE LATGACH NDCCARD NTHUGE QBSELECT UPGRANET
BINARY2 DEMSO LATGACH4 NETACCEL NTSEQ QBSEQ V11WATER
BLGEN DHEXP LCA NK2MFS NTTREE QBSQUARE V8ORG
BONES DHFRBUS LEM1 NKABD NUMBER QBSTR V8SCORE
BONUS DHLOCO LEM2 NKBM NUMCON QBTICKET V8SORT
BWPOINTS DHRECT LEM3 NKBUILD OPTCUT QHROAD VBF1
C11BC2 DQUERY LEM6 NKBUS PALINY QMAX VBF2
C11BEAU DTDOI LINEGAME NKCABLE PARIGAME QMAX2 VBGRASS
C11CAVE DTTUI1 LIQ NKCITY PBCDEM QTREE3 VBOARD
C11CUT EGG LIS NKDIVSEQ PBCDIV QTREEV VCOLDWAT
C11DOLL ELEVATOR LITES NKFLOW PBCFIBO QTSEQ VCOWFLIX
C11ID EQSTR LNACS NKGOLF PBCGANGS QUAD VDANGER
C11PAIRS ETF LUBENICA NKH PBCSEQ REVAMP VECTOR
C11PRIME FIBVAL M3TILE NKINV PBCWATER ROADS VKNIGHTS
C11SEQ3 FIRS MATCH1 NKJUMP PBCWRI ROBOCON VMDAOBIT
C11TRCNT FLOW1 MATCH2 NKLEAGUE PNUMBER ROCKS VMQUABEO
C11WATER FLOYD MAUGIAO NKLETTER POST ROTATION VMRR
CAR FSELECT MAXARR1 NKLINEUP POST3 SAFENET2 VMSORT
CBUYING FWATER MAXNUM NKLUCK POTATO SEQ198 VMUNCH
CENTRE28 GPMB MCLEAN NKMAXSEQ PRAVO SHHV VNCUT
CHATCHIT GRAPH_ MDIGITS2 NKMOBILE PTQMSEQ SPBINARY VOSNET
CHEAT GSS MDOLLS NKNUMFRE PTRANG SPSEQ VRATF
CHEER HAF1 MECUNG NKONEARC PWALK STABLE VSTEPS
CINEMA HAM12 MEDIAN NKPALIN PWRFAIL STMERGE VUKVN
CMP HEAP1 MESSAGE NKPANO QBBISHOP STNODE WEATHER
COND ILSMATH METERAIN NKPATH QBBUILD STONE1 WORDCNT
COUNTCBG INCVN MINK NKPOLICE QBDIVSEQ STRANGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DEGREE NKTRIO QBAGENTS
FFLOW PCIRCLE TPTICKET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.