Phu Doan

@xingting27

Viet Nam, Thai Binh

Institution: Thai Binh Gifted High School

See me fly!

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CHEER HEAP1 LTPMSEQ NKJUMP PVOI14_5 TOURS13
ASSIGN1 COIN34 HIREHP LUBENICA NKLEAGUE PWALK TRAVEL12
AZNET COLOREC HSPC14H LUCKY13 NKLINEUP QBDIVSEQ TREAT
BALLGMVN COMNET HSPC14I M3TILE NKLP QBGAME TREELINE
BEADSNB COWGIRL INSUL MATCH1 NKMAXSEQ QBHEAP UPGRANET
BESTSPOT CPPSET IOIBIN MATCH2 NKMOBILE QBHV V8ORG
BGMINE CRATE KAGAIN MAUGIAO NKNUMFRE QBMAX V8SCORE
BIGNUM CREC01 KBUILD MAXARR1 NKONEARC QBMST VCOWFLIX
BINLADEN CRITICAL KCOLLECT MAXARR2 NKPALIN QBPAL VECTOR
BLGEN CROSS12 KDEL MCARDS NKPATH QBRECT VMATRIX
BONES CTREE KGSS MDIGITS2 NKPOLICE QBROBOT VMCOMP
BONUS CWAY KMIN MDOLLS NKPOS QBSCHOOL VMSORT
BONUS13 DHEXP KQUERY MESSAGE NKRACING QBSELECT VMUNCH
BWPOINTS DHFRBUS KSEQ1 MILITARY NKSGAME QBSTR VO17PHD
C11BC2 DHLOCO LABUDOVI MINROAD NKTEAM QBTICKET VOHAUCAN
C11CAVE DHSERV LATGACH MPILOT NKTICK QMAX VOIEXAM
C11CUT DIGIT0 LATGACH4 MPRIME NTSEQ QMAX2 VOSEXP
C11ID DTDOI LCA MSTICK NUMBER QTSEQ VOSTR
C11KM DTKSUB LCS2X NDCCARD ONE4EVER RBULL VRATF
C11PINES FIBVAL LEM2 NKABD PALINY SAFENET2 VSTEPS
C11PNUM FLOYD LEM3 NKBM PARIGAME SEQ198 WEATHER
C11SEQ3 FMATCH LGAME NKBRACKE PBCSEQ SPSEQ XMAS
C11STR2 FWATER LIQ NKBUS PBCWRI STABLE
C11TRCNT GRAPH_ LIS NKCITY PNUMBER STMERGE
CAR GSS LNACS NKDIVSEQ POST SUBSTR
CBUYING HAM12 LQDFARM NKGUARD POST3 TFIELD
CENTRE28 HBTLCA LQDGONME NKINV PTRANG TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER HEADQRT MULONE PRAVO TCDFZ TRAFFICN
DEGREE INCVN PBCWATER QBPOINT TNHWIFI
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.