Trần Hải Đăng

@xfa4

Viet Nam, Vinh

Institution: THPT chuyen Phan Boi Chau

Man's mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimensions.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COIN34 HELPPM LITES NKGUARD PVOI14_2 TOTALODD
ALADDIN COLOREC HIREHP LQDFARM NKINV QBAGENTS TREAT
AMSSEQ COMNET HIWAY LQDGONME NKLEAVES QBHV TRES
ANARC09I COMPUTER HSPC14A LUBENICA NKLINEUP QBMAX TWOBLACK
ASSIGN1 COUNTPL HUGEKNAP MAJMUN NKMINES QBMSEQ TWOOPERS
BALLGMVN CPPSET ILSBIN MAJSTOR NKNET QBMST UPGRANET
BAOVE CREC01 INCVN MATCH1 NKPALIN QBPOINT V8ORG
BEADSNB CRECT INFORMAC MAUGIAO NKRACING QBRECT V8SORT
BGMAGIC CRITICAL IOIBIN MAXCUB NKREZ QBSCHOOL VMBW
BIGNUM CROSS12 JEDNAKOS MBUS NKSEQ QBSELECT VMCOMP
BILL CWAY JOBSET MCHAOS NKSEV QBSTR VMGOLD
BLGEN DHFUNC KAMP MCONVOI NKSP QMAX VMKEY
BONES DHGARDEN KDEL MDIGITS2 NKTABLE QMAX2 VMRELATE
BONGDA DHLOCO KGSS MEDQUERY NKTREE QMAX3VN VMROOK
BONUS DHSERV KHISTORY MESSAGE1 NTSEQ QTSEQ VMUNCH
BWPOINTS DQUERY KINV MINCOST OPTCUT QUEENNB VO17SORT
C11BC1 DRASHOOT KMIN MINK PA06ANT REFORM VODIVIDE
C11CAL DTCSTR KMIX MKUHAR PAGODA RIDDLE VOIEXAM
C11CAVE FBRICK KQUERY MMAXPER PARIGAME RIDERHP VOSCUN
C11GAME2 FIBVAL KTUAN MNERED PBCWATER ROADS VOSNET
C11GAR FLOW1 KWAY MSE06H PBCWAYS ROBOCON VOSRTRI
C11KM FLOYD LATGACH MTREE PBCWRI SAFENET2 VOSTRIBO
C11SEQ FMATCH LATGACH4 MULONE PERIODNB SEQ198 VSTEPS
C11STR2 FOCUS LCS2X NDCCARD PNUMBER SIGNAL WCALC
C11SUM GRAPH_ LEM2 NEAREST POST SPSEQ WORDCNT
C11WATER GSS LEM3 NKBUS POST3 STABLE WS
CHEER HAM12 LINEGAME NKCNT1 POWER STNODE ZABAVA
CHESSCBG HBTLCA LIQ NKCOMP PTRANG STRANGE
CMP HEADQRT LIS NKFLOW PTREE SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BOSS
DHTABLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.