Trần Viết Vui

@vui_123_pro

Viet Nam, Vinh

Institution: KHOI CHUYEN DAI HOC VINH

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11TRCNT HELPPM MAXARR1 NKLETTER QBMSEQ V11WATER
AMSSEQ C11XOA HP09ANTS MAXNUM NKLINEUP QBPAL V8SCORE
AUCTION CBUYING HUGEKNAP MBLAST NKMAXSEQ QBRECT VBF1
AZNET CHATCHIT INSUL MCLONUM NKNUMFRE QBSCHOOL VBF2
BALLGMVN CHEAT INTEGER7 MDIGITS2 NKPALIN QBSEQ VBGRASS
BASEH CINEMA JEDNAKOS MEO NKPATH QBSQUARE VCOWCAR
BCDIV CMP JEWELNB MINK NKREZ QBSTR VCOWFLIX
BCHESS CNMARBLE JOBSET MINROAD NKSEQ QBTICKET VMSORT
BEADSNB COLOREC KAGAIN MIXUP2 NKSTEP QBTRANS VMSWAP
BFCHAL COMMAND KDEL MKFLAGS NKTABLE QHROAD VMTEST
BIGNUM CON KPLANK MLASERP NKTICK QMAX VMUNCH
BILL COUNTCBG KSEQ1 MMASS NOIXICH QMAX2 VNCUT
BINARY CREC01 LANDK MMAXPER NSP QOS VNEMPIRE
BINLADEN CROSS12 LASCALE MNE07 NUMBERS QTBIT VN_ZR_I
BONES CTF LATGACH MPRIME NUMCON QTSEQ VOBOARD2
BONUS CTNBULLS LCS2X MPRIME1 PAGODA QUAD VOBOARD3
BWPOINTS CTNEWS LIGHT MRECAMAN PARIGAME QUEENNB VOGCDSUM
C11BEAU CWAY LINEGAME MYSTERY PBCDIV ROBOCON VOJLEV
C11CAL DANCING LIQ MZVRK PBCISPIS ROBOT2 VOJUSER
C11CAVE DGOLD LIS NBFA PBCPOINT ROCKS VOLIGHTS
C11CUT DIGIT LITES NETWRKNB PBCWRI ROTATION VOLIS
C11GAME1 DIGIT0 LKNIGHT NK2MFS PCIRCLE SDRIVE VOROOM
C11GENIE DIGITS88 LNACS NKABD PERIODNB SEARCH VOS2SUM
C11ID DTDOI LQDRACE NKBAS PNUMBER SEARCH1 VOSNET
C11LOCK ELEVATOR LSEA NKBM POST STRANGE VOSTR
C11PAIRS EQSTR LSPITO NKCABLE POST3 SUBSTR VRATF
C11PINES FASTEXPR LSTTCD2 NKCITY POTATO SUMXOR VSTEPS
C11PIPI FINDNUM LTPMSEQ NKCNT1 POWER TCDFZ VWORDPOW
C11PNUM FLOYD LUYTHUA2 NKCNT2 PTQMSEQ THEME WAVE
C11ROOKS GAME3112 MACHINE NKDIVSEQ PTRANG TOINCSEQ WCALC
C11SEQ GONDOR MAJSTOR NKEDIT PWRFAIL TOTALODD WORDCNT
C11SEQ3 GRAPE MARS NKGOLF QBGAME TREENUM XMAS
C11STR2 HAM12 MATCH1 NKGSHOW QBHV TRILAND
C11SUM HEAP1 MAUGIAO NKINV QBMAX TWO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

GSS LQDGRAPE QBDIVSEQ
IOIBIN M00PAIR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.