Trung Vũ Đức

@vuductrung

Viet Nam, HCMC

Institution: +84 931 646 220

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHATCHIT HINHTHOI METERAIN NKNUMFRE QBMAX TRAFFICN
ADS CHEER HIREHP MILITARY NKPALIN QBMSEQ TRAVEL12
AMSSEQ COIN34 HSPC14L MINCUT NKPATH QBMST TREAT
ANT COLOREC INSUL MINK NKPOS QBPOINT TTRIP
AREATRI COMNET IOIBIN MINROAD NKRACING QBRECT TWO
AUCTION COUNTPL JOBSET MMMGAME NKREZ QBROBOT V11WATER
BALLGMVN CRATE KAGAIN MPRIME NKSGAME QBSCHOOL V8ORG
BARICAVN CRITICAL KDEL MSTICK NKTARDY QBSEQ V8SCORE
BCDIV CROSS12 KINV MTRIAREA NKTEAM QBSQUARE V8SORT
BEADSNB CRUELL KMIN MTWALK NKTICK QBSTR VBGRASS
BESTSPOT CRUELL2 KPLANK MULONE NOIXICH QBTICKET VBOARD
BINLADEN DAMAGE KQUERY MYSTERY NUMCON QMAX VCOLDWAT
BONES DHEXP LATGACH NDCCARD ONE4EVER QMAX2 VCOWFLIX
BONUS DHFRBUS LATGACH4 NETACCEL PALINY QTDIVSEQ VDANGER
BONUS13 DHLOCO LCS2X NK05DSRT PARIGAME QTSEQ VMCANDLE
BUBBA1 DHSERV LEM NK05MNIM PBCSEQ QUEENNB VMRR
BWPOINTS DTDOI LEM1 NK2MFS PBCWRI REFORM VMTEST
C11BC2 EUROCARD LEM3 NKABD PCYCLE REVAMP VMUNCH
C11BEAU FIBVAL LINEGAME NKBUILD PNUMBER ROTATION VOHAUCAN
C11CAVE FIRS LIQ NKBUS POST SAFENET2 VOLIS
C11ID FLOYD LIS NKCABLE POST3 SBOOST VOSTR
C11PIPI FWATER LITES NKCITY POTATO SEARCH VRATF
C11PNUM GONDOR LKNIGHT NKGUARD PTQMSEQ SEQ198 VSTEPS
C11PRIME GPMB LNACS NKH PTRANG SPSEQ WEATHER
C11SEQ GPT LTPMSEQ NKINV PWALK STABLE WORDCNT
C11STAR GRAPH MAUGIAO NKJUMP PWRFAIL STMERGE XUCXAC
C11STR2 GRAPH_ MAXARR1 NKLAND QBBISHOP STNODE
C11SUM HAM12 MAXCUB NKLEAGUE QBBUILD SUBSTR
C11TRCNT HAOI6000 MCITYHAL NKLETTER QBCIRARC TFIELD
CAR HEADQRT MDIGITS2 NKLINEUP QBDIVSEQ THEME
CBUYING HEAP1 MDOLLS NKMAXSEQ QBHEAP TJALG
CENTRE28 HELPPM MESSAGE NKMOBILE QBHV TOURS13

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM C11KM HIWAY MATRIX NUMBER POLY4 ROADS
BLOPER GSS MACHINE NKTRIO OPTCUT POWER SCOLLECT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.