Phạm An Vinh

@vinhvnoi

Viet Nam, Thành phố Ninh Bình

Institution: Ninh Bình

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11WATER METERAIN PVOI14_5 STRAVEL
COIN34 NKINV QBDIVSEQ TOURS13
DHFRBUS NKJUMP QBMST VMUNCH
HEAP1 NKLINEUP QBPOINT
IOIBIN NKREZ QMAX
LCS2X NKTEAM QMAX2
LIS PBCSEQ SEQ198

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

KQUERY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.