@viettuan_22992

Viet Nam

Institution: Quoc Hoc Hue

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONES NKFLOW POST VBGRASS
CNMARBLE NKJUMP QBMAX VRATF
CUTRECT NKMAXSEQ ROTATION
DMAYA NKPALIN STABLE
LINEGAME NKSGAME STNODE
LNACS NKTICK TAXID
NKBUS NOIXICH V8ORG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BFCHAL PNUMBER QBSTR
PAGAIN POST2 TWINSNOW
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.