Mr Blue

@version1001

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: cqtgroup

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS DMAYA LIS NETACCEL NKTEST QBMARKET TOPALIN
ANT DSUMMITS LITES NK05DSRT NKTHEME QBMAX TRAFFICN
AUCTION DTDOI LNACS NKABD NKTICK QBMSEQ TREAT
BASEH DTTUI1 LQDFARM NKBAS NKTOSS QBMST TTRIP
BCDIV DTTUI2 LQDGONME NKCABLE NKTREE QBPAL UPGRANET
BESTSPOT ELEVATOR LSFIGHT NKCITY NKTRIO QBRECT V11STR
BFCHAL FACUP LUBENICA NKDIST NOIXICH QBROBOT V11WATER
BINLADEN FBRICK MAJSTOR NKDIVSEQ NRS QBSCHOOL V8ORG
BINTREE FINDNUM MATCH1 NKEDIT NSC QBSEGPAR V8SCORE
BONES FIRS MAXARR1 NKFLOW NTHUGE QBSQUARE V8SORT
BONUS FLOYD MAXARR2 NKGOLF NTSEQ QBSTR VBF1
BWPOINTS FWATER MAXARR3 NKGUARD NTTREE QBTICKET VBF2
C11BC2 GARDEN25 MBUS NKH NUMBER QMAX VBGRASS
C11SEQ GPMB MCIRGAME NKINV NUMBERS QTKNAP VBOARD
CAR GPT MCITYHAL NKJUMP NUMCON QUAD VCOLDWAT
CBUYING GRAPH_ MCLONUM NKLEAGUE OLDMAPS QVSICK VCOWFLIX
CENTRE28 HAF1 MDIGITS2 NKLETTER PAGODA REVAMP VDANGER
CHATCHIT HOUSES MEO NKLINEUP PARIGAME ROADS VECTOR
CHEAT INSUL MESSAGE NKLP PBCISPIS ROTATION VMDEGREE
CHEER INTEGER7 MEXICO NKMAXSEQ PBCSEQ SAFENET2 VMUNCH
CHESSCBG KAGAIN MINK NKMSG PBCWRI SBOOST VNCUT
CINEMA KDIFF MIXUP2 NKNET PCIRCLE SELFDIV VNEMPIRE
CLOCK KNIGHTS1 MJOURNEY NKNLACE PCYCLE SHHV VOJLEV
CMP KPLANK MMASS NKNUMFRE PNUMBER SMAX VRATF
CNMARBLE KTOUR MMAXPER NKONEARC POST SNSEQ VSTEPS
COLOREC KTUAN MNE07 NKPALIN POST3 SPSEQ VTRI
CON LANDK MOVIES NKPATH POWER SPSUM VTRI2
COUNTCBG LATGACH MPILOT NKRACING PRODUCT STABLE VUKVN
CRUELL LEDOTAN MPRIME NKRAIN PTRANG STRANGE VWORDPOW
CTNBULLS LEM MRECAMAN NKREZ PTREE STRAVEL WEATHER
CTNEWS LEM2 MTWALK NKSEQ PWALK SUMTREE WORDCNT
CTREE LEM3 MULONE NKSGAME PWRFAIL SUMXOR XAYNHA
CUTRECT LEM5 MYSTERY NKSP PYRAMID2 TBIKE XMAS
DANCING LEM6 NBFA NKSTEP QBBISHOP TCONCERT
DEMTAU LINEGAME NBFD NKTARDY QBBUILD THREE
DIGIT0 LIQ NBFM NKTEAM QBHV TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM CRATE KDEL OPTCUT QBHEAP SCOLLECT THEME
BRIDGES ETF LQDFIBO PAGAIN QBPOINT SOPENP TWINSNOW
COIN34 GSS METERAIN PIZZALOC QBTRANS SUBSTR YUGI
COUNTPL HUGEKNAP NSP QBFLOWER QMAX2 TCDFZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.