@tuandigital

Viet Nam

Institution: Đại học Công nghệ- ĐHQGHN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCDIV LQDGONME NKSEQ THREE
CHAIN2 NKINV NKSEV V8SORT
FLOYD NKLINEUP NKSGAME VSTEPS
KAGAIN NKMAXSEQ NKTICK WS
KANDP NKNUMFRE POWER
KMIN NKPALIN QBBITSEQ
LIS NKREZ QBTICKET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

HIWAY MCHAOS METERAIN NK05DSRT
KQUERY MESSAGE MTREE ROADS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.