Anh Nguyen

@tuananhb94

Viet Nam, HaNoi

Institution: FTU Knights

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CRUELL2 KDIFF MDIGITS NKRACING QBBISHOP TPINCD
AMSSEQ CRYPTKEY KENRE MECUNG NKREZ QBGAME TRAFFICN
AUCTION CTNBULLS KINGDOM MELE2 NKSEQ QBHEAP TRAVEL12
BASEH CTNEWS KINV MESSAGE NKSEV QBMARKET TREELINE
BESTSPOT CTREE KMEDIAN MINK NKSGAME QBMAX TREENUM
BINARY CUTRECT KMIN MINROAD NKSP QBMSEQ TTRIP
BINLADEN CWAY KNIGHTS1 MIXUP2 NKSTEP QBMST TWINSNOW
BINTREE DEGREE KPLANK MLASERP NKTEAM QBROBOT TWOSUM
BLGEN DEMSO KQUERY MMASS NKTICK QBSCHOOL UPGRANET
BONES DHFUNC KSEQ1 MMAXPER NKTREE QBSELECT V11COMET
BONUS DHRECT KSPREE MNE07 NKTRIO QBSQUARE V11STR
BWPOINTS DIGIT0 LASCALE MPRIME1 NOIXICH QBSTR V11WATER
C11BC2 DRASHOOT LATGACH MRECAMAN NOTE QMAX V8ORG
C11CAL DSUMMITS LATGACH4 MREPLBRC NTHUGE QMAX2 V8SCORE
C11CAVE DTOGRADA LCS2X MSE06H NTSEQ QTBIT VBGRASS
C11GENIE DTTUI1 LEM2 MSE07B NTTREE QTGIFT1 VCOWFLIX
C11ID ELEVATOR LEM3 MTREE NUMBER QTSEQ VDANGER
C11KM EQSTR LEM4 MULONE NUMCON REVAMP VECTOR
C11PAIRS FBRICK LEM5 MYSTERY ONE4EVER RIDDLE VMRR
C11PNUM FIBVAL LGAME MZVRK PARIGAME ROADS VMSORT
C11SEQ FINDNUM LINEGAME NETACCEL PBCDEM ROBOCON VMTEST
C11SEQ3 FLOYD LIQ NKABD PBCDIV ROCKS VMUNCH
C11STR2 FOCUS LIS NKBAS PBCFIBO ROTATION VNCUT
C11SUM FSELECT LITES NKCABLE PBCGANGS SAFENET2 VNEMPIRE
C11WATER FWATER LKNIGHT NKCITY PBCISPIS SBOOST VOBRACK
CAR GPT LNACS NKCNT1 PBCSEQ SEARCH VOGCDSUM
CBUYING GRAPH_ LQDDIV NKDIVSEQ PBCWATER SHHV VOLIS
CHAIN2 HAF1 LQDGONME NKEDIT PBCWRI SNSEQ VOSRTRI
CHESSCBG HEAP1 LQDRECT NKGUARD PCIRCLE SPBINARY VOSSEVEN
CINEMA HELPPM LTPMSEQ NKH PERIODNB SPSEQ VOSTRIBO
CLEAR HIWAY2 LUBENICA NKINV PLACE STABLE VRATF
CLOCK HOUSES LUCKYNUM NKJUMP PNUMBER STNODE VSTEPS
CMP ILSMATH MARS NKLETTER POST SUBSTR VTRI
COIN34 INCVN MAXARR1 NKLINEUP POST3 SUMXOR VUKVN
COLLECT INSUL MAXARR2 NKMAXSEQ POTATO SUPERSUM VWORDPOW
COLOREC IOIBIN MAXCUB NKMOBILE POWER TANDV WEATHER
COUNTCBG IVANA MAXNUM NKNET PTQMSEQ TCDFZ WORDCNT
COUNTPL KAGAIN MBLAST NKNUMFRE PTRANG TCONCERT XAYNHA
COWGIRL KBUILD MCHAOS NKPALIN PVOI14_5 TEST
CRATE KCOIN MCIRGAME NKPATH PWALK TJALG
CRUELL KDEL MCITYHAL NKPOS PWRFAIL TPCLKNUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM CTNOWN LABUDOVI MDOLLS OPTCUT QBPOINT SPSUM
C11GAME1 DISNEY1 LIS2VN MEDIAN POINT QBTRANS SUMS
C11STR GSS LSCSC NKONEARC QBCAKE SCOLLECT TOTALODD
CHUOIHAT HUGEKNAP LUCKY13 NUMVN QBPAL SKFIB
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.